TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Atlar barada gyzykly maglumatlar

  • Belgiýanyň iň uly atlar tohumyna degişli bolan Bruklin, Suprim lakamly atynyň nalynyň agramy 3,4 kg, diametri 35,5 sm bolup, ony öndürmek üçin uzynlygy 76,2 sm bolan polat list gerek bolupdyr.
  • Arap atlarynyň süňkleri, beýleki tohum atlaryň süňkünden tapawutlydyr. Bu olaryň özboluşly profilini kesgitleýär. Olarda 17 gapyrga (beýleki atlar tohum 6) 5 sany bil gapyrga (beýleki atlar tohum 6) we 16 sany guýruk oňurga (beýleki atlar tohum 18) bar.
  • Atlar arylardan gorkýarlar. Arylaryň onlarçasynyň çakmagy uly aty öldürip biler.
  • Atlar reňkli düýşleri görýärler.
  • At ýigrimi üç milletiň mukaddes haýwanydyr.
  • Budenowskiý tohum atlary – “altyn” reňkiň eýeleri hasaplanýar. Ýagny howanyň güneşli wagty bu atlar ýaldyraýan ýaly bolup görünýär.
  • Amerikan krem atlarynyň krem reňkli derisi we ýantar gözleri bar. Ýagny, bu tohum atlarynyň gözleri gyzyl reňkde diýen ýaly. Ýöne bu tohumyň taýlary ak reňkli gözler bilen dogulýarlar.
  • Mongoliýanyň kiçi Arwaýher şäherinde ýerleşýän Arwaýher atly atyň ýadygärligi ýaşaýjylarynyň buýsanjy hasaplanýar. Şäheriň adyna atyň adynyň dakylmagy, Arwaýher bedewiniň 20 ýyllap ähli ýaryşlarda garşydaşlaryndan üstün çykmagy netijesinde meşhurlyga eýe bolanlygy bilen baglydyr.

 

 

Toplan: Babageldi KURBANOW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle