TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Atlantik ummanyny çelekde ýüzüp geçdi

Gämi ummandaky heläkçilikde gark bolýar-da, baş gahryman bir çelege ýa-da agaç bölegine daýanyp, birnäçe gün tolkunlaryň arasynda ýüzýär ýörýär…

Bu sahna size daşary ýurt filmlerinden tanyşdyr. Ýakynda fransiýaly 72 ýaşly syýahatçy Jan-Jak Sawen bolsa, aslynda, çelekde ummany ýüzüp geçip boljakdygyny görkezdi. Bu barada «Frans Press» agentligi habar berýär.

Onuň ýüzüşi 2018-nji ýylyň dekabr aýynda Atlantik ummanynyň El-Ýerro adasyndan başlandy we 2019-njy ýylyň martynda Karib adalarynda tamamlandy. Bu ýüzüş üçin ol uzynlygy 3, diametri iki metr, agyrlygy 450 kilogram bolan çelekden peýdalandy.

«122 gün 9 sagat ýüzüp, merdiany kesip geçdim. Bu bolsa Karib deňzine gelendigimi aňladýardy. Şeýlelikde, maksadym amala aşdy» diýip, syýahatçy gürrüň berýär.

Ýene-de okaň

Türk kompaniýasy tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryna gatnaşmakçy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Teswirle