5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:16
Ana Sayfa ATAWATAN ESERLERİ Ýaşa, ak günleriň göwni galmasyn!

Ýaşa, ak günleriň göwni galmasyn!

Her täze gün adamzada berilýän iň uly peşgeş diýsegem öte geçdigimiz bolmaz. Sebäbi, täze günde bizi bagtly etjek pursatlar, dürli ajaýyplyklar garaşýar. Iň begençli tarapy-da, şol täsinlikleri hut biziň özümiziň döredýänligimizdedir.  Şahyryň “Günüň dogşy säherinden maglumdyr”  diýişi deý, öňümizdäki 24 sagadyň şowly geçmegi, biziň ir-ertirden ýerine ýetirýän hereketlerimize bagly bolup durýar. Türkmen halkynyň nesil terbiýesinde giňden ulanýan öwüt-nesihatlarynda, nakyllarynda, gadyr-gymmaty barha artýan atalar sözlerinde biz ýygy-ýygydan “Ir turan işinden dynar” , “Giç ýat-da ir tur, alty pişegi artyk ur” , “Irden turup ataňy gör, ataňdan soň atyňy” ýaly pentlere duş gelýäris. Hünärmenler günüň başlangyjyny ýerine ýetirmesi çökder bolan işlerden başlamagy maslahat berýärler. Bu pikir bilen ylalaşmak ýerlikli bolar. Ýöne, her gün adatdakylardan ir oýanyp, öz göwün söýen zatlarymyz bilen meşgul bolmagyň oňat täsiri uludyr. Özümize ynam döredýän, şowlulyklara atarýan kitaplary okamak ýa-da halaýan sazlarymyzy diňlemek döredijilikli hem-de yhlasly, tutanýerlikli we ynamly zähmet çekmäge atarýar. Ähli üstünlikleriň açary kitapdyr. Kitap okaýan adamyň akyly ösýär, zehini joşýar, pikiri durlanýar. Kitap okaýan adam bilime baý bolup , ýatkeşligi we düşünjesi ýitileşýär. Gahryman Arkadag Prezidentimiz : “Kitap adamzadyň köňül nagşydyr, ol medeni gymmatlyk hökmünde ruhy baýlyga öwrülip, adamlaryň ýüreklerine ýol salyp bilýar. Ýokary çeperçilikli we hakyky sungat eserleri umumy adamzat baýlygyna öwrülýär” diýip, jöwher gatly kitaplar hakynda paýhasly pikirleri ündeýär. Şonuň üçin hem  üstünlige barýan ýolda kitaplar iň oňat ýolgörkeziji bolup durýar.

Lukmançylyk ylymlaryna salgylansak, ir säher bilen bir bulgur limonly suw içip, arassa howadan dem almak bilen edilen maşklar bedeniň sagdyn bolmagyny gazanýar we ruhy lezzet paýlaýar. Sagdyn beden bolsa, belent ruhda zähmet çekmäge itergi berýän güýçdir. Sagdyn beden bilen kämil ruhly ynsan üçin onuň öňünde alynmajak gala, amala aşyryp bolmajak maksat  ýokdur. Mundan başga hem agzybir maşgala bolup, bir supranyň başynda  edilen ertirlik naharynyň öwezini hem  hiç bir zat dolmasa gerek. Ata-enäniň ak patasy bilen ýola rowana bolan perzendiň işleriniň elmydama rowaçlanmagy ikiuçsyzdyr.

Şahyr Gurbannazar Ezizowyň ýürekleriň töründen ýer alan ajaýyp şygyr setirleri, biziň nurana saba-säherleri nähili garşylamalydygy baradaky aýtjak müňlerçe pikirlerimizi özünde jemleýär:

Säher turup , syl ýüzüňe çagaňy,

Päkligiňde bolup bilseň şonça bol!

Sen sanama gara saçyň agyny,

Sen sag aman öreniňe monça bol!

Zemin ýüzüni kuýaşyna çoýýan çogly Günüň hemmelere ýylylyk paýlaýşy ýaly, ol ähli ynsanlara bagt hem paýlaýar. Ony duýmak üçin bolsa, edil Gün kimin ýylgyryp, adamlar bilen gatnaşykda hoşniýetli bolup , mähir paýlamagyň  özi hem ýeterlik. Şonuň üçin halkymyz öňünden çykan ynsanlara Salam bilen ýüzlenip, hal-ahwalyny sorap,  ertiriniň haýyrly, gününiň şowly bolmagyny, janlarynyň sag bolmagyny bir-birege arzuw edýär. Hoş niýetler bilen kalbyny dolduran ynsanlaryň rowaçly menzilleri asan külterläp aşmagynyň özi hem uly gudrat.

Biziň asuda, parahat Watanymyzda nura beslenýän ak daňlar bagt bolup atýar. Şol daňlary ýüze sylyp, meýilleşdirýän maksatlarymyz sary ädimleri ätmek hem ilkinji üstünlikdir. Özümiziň geljekde uly hem-de kämil derejelere ýetjek beýik işlerimizi asla gaýra goýman olaryň ilkinji basgançagyny goýup, süýt kimin ak, aýdyň  daňlary, göwünler deýin joşgunly, bagtyýar günleri şatlyga besläp geçirmek herimize nesip etsin! Sözümiň ahyryny Şahyr Kakamyrat Rejebowyň çuň mana eýlenen ajaýyp şygyry bilen jemläsim gelýär:

Al şapak görmese göwnüňde hoşuň,

Ir-säher dogmaga ýaýdanarmyşyn.

Gama däl, gudrata ýaýkada başyň,

Ýaşa, ak günleriň göwni galmasyn!

Gylyçmyrat Döwletow

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?