8.9 C
Istanbul
01/04/2020 10:30
Home ATAWATAN ESERLERİ Üstünlikler- kämilligiň basgançaklary

Üstünlikler- kämilligiň basgançaklary

Üstünlik-adam arzuwydyr. Adamlaryň arzuw isleginiň tapawutly bolmagy tebigy ýagdaýdyr. Bir adamyň göwün söýen zady, öňünde goýan maksady başga bir adam üçin manysyz hem bolup biler. Syýahatçylygy ýa-da söwdany halaýan adam üçin alymyň himiýa laboratoriýasynda ömrüňi sarp etmegi bimany bolup biler. Ýöne şol himikler, alymlar öz ömrüni maksatlary ugrunda sarp etmedik bolsalar, onda häzirki döwrüň eşretleri kemala gelermidi?

Kämillik her bir adamyň öz durmuş ýolunda maksada ýetmegidir. Abraham Maslowyň mätäçlikleriň iýerarhiýasy nazaryýetine görä 5 basgançak maksatlar adamyň durmuşynyň akymyny ugrukdyrýar. Ilkinji iki basgançak fiziologik we ykdysady goraglylyk mätäçlikleriň kanagatlandyrylmagyny esas alýar. Iýmek, geýmek, binada ýaşamak ýaly fiziologik zerurlyklar, zähmet haky, pensiýa we goşmaça artykmaçlyklar ykdysady goraglylyk kepillendirilýär. Soňra sosial, ýagny durmuş zerurlygy gelýär. Dördünji tapgyrda hormat (status) mätäçligi ýüze çykýar. Piramidanyň iň ýokary nokady şahsy kämillige barýar.

Hünär kämilligi, türgeniň çempionlygy, kitabyň bestseller bolmagy we beýleki görkezijiler adamyň kämillik derejesini kesgitleýär. Bu yzygiderlilikler alym Abraham Maslowdan has öňräk, 18-nji asyrda Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň “Don bolsa” diýen goşgusynda sada dil bilen giň manyly beýan edilýär.

Ten ýapmaga köýnek islär ýalaňaç,

Köýnekli diýr wah üstünden don bolsa.

Bäş pul diýip Hakdan dilär garny aç,

Bäşin tapan arzuw eder on bolsa.

Daşky dünýä gönükdirilen taslamalar adamy hem kämillige iterýän, hem-de beýleki adamlara, jemgyýete we ýer ýüzüne peýda getirýän işleriň hamyrmaýasy bolýar. “21-nji asyrda ýaşaýan adamyň intrawert bolup üstünlige ýetmegi mümkin däldir”- diýip psihologlar belleýär. Döwrümizde adamyň şahsy maksatlary daşky gurşaw bilen utgaşykly bolanda has ýokary netijelere alyp barýar. Ýaş nesliň ukyp başarnygyny açmaga, olary kämillige tarap ugrukdyrmaga ýardam edýän käbir faktorlary belläp geçmek ýerlikli bolar.

  • Wagty netijeli ulanmak ilkinji şert bolup durýar.
  • Saglygy goramak we berkitmek, dogluşdan hereketi çäkli bolan adamlaryň durmuşa baglanmagy adamyň maksada ýetmegini tizleşdirýär.
  • Ekstrawert bolmak, daşky gurşaw bilen ylalaşykly ýaşamak.
  • Ömürboýy öwrenmek döwrüň talabydyr. Harytlaryň ömür dowamlylygynyň gysgalyşy ýaly, hünär ussatlygy täze maglumatlary talap edýär.
  • Sanly dünýäden netijeli peýdalanmak geometriki ösüşi gazandyrýar. Biržada hereket edýän kompaniýalaryň paýnamalarynyň 30 ýylyň içinde nähili derejede ösendigini deňeşdirmek ýeterlik bolar.

“Yhlas bilen bir kämile gol bergen, ýeter bir menzile ýetmeýän galmaz” diýen Magtymguly Pyragynyň wesýetine eýerip, öz öňümizde goýan maksatlarymyz ugrunda yhlas bilen zähmet çekmek bizi maksatlarymyza we üstünliklere ýetirer.

Kerimguly GELDIÝEW

SON HABERLER

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?