8.9 C
Istanbul
01/04/2020 11:41
Home ATAWATAN ESERLERİ Üstünlige ýetmekden ozalky bir ädim

Üstünlige ýetmekden ozalky bir ädim

Üstünlik  bir tarapdan seredeňde hiç wagt başaryp bilmejek ýaly, ikinji tarapdan bolsa ýönekeýje sähelçe jan etseň bolaýjak ýaly görünýär. Aslynda ol kynmy ýa-da aňsat??? Megerem muny üstünlige ýeten adamlardan baryp sorasaňyz hem käbiri aňsat diýse käbiri her hili ýollar bilen kyn diýer. Ilkinji nobatda üstünlik sözi agza alynanda şübhesiz göz öňümize Steve Jobs, Bill Geyts we Jeff Bezos ýaly ýa-da şulara meňzeş meşhur şahsyýetler göz öňümize geliberýär.

Üstünlik ilki bilen biziň ýönekeýje arzuwumyz bolman,eýsem hökmany suratdaky etjek özümiziň beren kararymyz bolmaly. Ine şu hem üstünlige ýetmegiň ýönekeýje başlangyjydyr. Biziň her bir edýän işimiziň arkasynda hökmany suratda üstünlik diýen düşünje  bolmaly. Eger sen hakykatdan hem üstünlige ýetmek isleseň soňky demiňe çenli oňa bolan kararyňy özgertmeli dälsiň. Adam köp işläp, kämilleşmeli we dünýä garaýşyny beýgeltmeli. Dünýäde täze bir zat açylsa, ýene üstüni açmaly iki sany zat döreýär. Biz olaryň ählisi öwrenip bilmeýäris, bu tebigatyň kanuny.

Men esasy ýene bir zady belläp geçesim gelýär. Biz orta mekdepde, uniwersitetdir institutlarda kitaplary okap agdarýarys, sebäbi üstünlige ýetmek  biziň aljak bilimimize bagly bolar diýip pikir edýäris. Dogry bularyň hem üstünlige ýetmek üçin täsiri uly ýöne uly üstünliklere ýetmek üçin  öz hünäriň ökdelikden daşaryn hem, ýerlikli geplemäni, özgelere öz garaýyşlaryňy imrindirmegi we öz pikirleriňdir nesihatlaryňy wagyz etmegi şularyň üsti blien hem özüňi ile tanatmagy başarmalydyrys. Bu hakda “Tesla” kompaniýasynyň dolandyryjysy Elon Maskyň şeýle aýdan sözi bar: “Bilimlileriň we asyllylaryň tapawudyny bilmegi başarmalysyňyz. Men Garwardy gutaramok, ýöne meniň elimde onlarça Garward uniwersitetini gutaranlar işleýär”.

Üstünlige ýetmek üçin biziň häzirki derejämiziň ýa-da ýagdaýymyzyň hiç hili täsiri ýokdyr. Isle biz baý bolaly isle garyp, ýa obada ýaşaýanlygymyz ýa-da şäherde. Üstünlik diňe özümiz üçin gerekdir, şonuň üçin hem biz hökmany suratda bahana däl-de, mümkinçilik gözlemelidiris.

Maksat Reýimow, Kerki etrabyndaky daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 37-nji orta mekdebiniň 10-njy syn okuwçysy.

SON HABERLER

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...

Ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatynyñ senesi üýtgedi

Halkara Ýeñil atletika federasiýasynyñ assosiasiýasy ýeñil atletika boýunça dünýä çempionatyny 2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla geçirendigini mälim etdi. Senesiniñ yza süýşürilmeginiñ sebäbi Olimpiýa oýunlarynyñ senesiniñ...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?