5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:21
Ana Sayfa ATAWATAN ESERLERİ Olar nädip üstünlige ýetdiler? (Ýa-da Üstünlige Çenli Geçilen Basgançaklar...)

Olar nädip üstünlige ýetdiler? (Ýa-da Üstünlige Çenli Geçilen Basgançaklar…)

Baý adamlaryň adaty adamlardan tapawutlandyrýan nähilidir bir ýagdaý barmyka? Aslynda, islendik milliarderiň ýeten derejesine çenli geçen ýoly özüne mahsus bolup, beýlekilerden tapawutlanýarlar. Ýöne muňa garamazdan, käbir meňzeşlikler hem bar.

Olar kaşaňlygy başgaça kabul edýärler

Opra Uinfrini, Uorern Baffeti hem-de Sara Bleýklini näme zat bir ýere getirip biler? Aglaba milliarderlerden parhly tarapy, olaryň her biri inwestision hasaba eýe. Beýle kişiler üçin aňrybaş durmuş – inwestisiýa goýmak mümkinçiligi. Sebäbi pul üýşürmek täze mümkinçilikleriň ýoluny arçaýar hem-de maksatlaryňa ýetmäge goldaw berýär. Şonuň üçin milliarderler pullaryna oýunjak alman, tersine peýdaly bir işe inwestisiýa etmegi saýlaýarlar. Islendik wagt meýilnamaňyzdan daşgary pula (meselem, pul baýragy we şm.) eýe bolsaňyz, pikirleniň, näme etseňiz gowy bolar: öý goş almakmy ýa-da geljek üçin saklap goýmak?

Olar üçin «ýok» sözüniň özi ýok

Durmuşyň haýsydyr bir basgançagynda şowly ynsan hem ret edilen jogaby alyp görendir. Ugurtapyjylyk akyma garşy göreşmekde gizlenendir. Meselem, ýazyjy Joan Rouliniň «Garri Poter» eseriniň golýazmalary neşirlerde çykmazyndan öňürti birnäçe gezek ret edilen. Bu gün bu zenan – dünýäniň iň baý zenanlarynyň biri. «Ýok» – bu ýönekeý biriniň şahsy pikiri. Şowly adamlaryň tapawutly tarapy, inkär edilmegine garamazdan, maksatlaryna sary hereket etmekleridir. Olar beýle ret edilmegi maksatsyz adamyň nukdaýnazarydygyna gowy düşünýärler.

Olar pullaryny özleriçe sarp edýärler

Dogabitdi şowly ynsanlar ýokary derejeli aýlyk haky bilen baýlyga aýry-aýry zat hökmünde garaýarlar. Olar «altyn zynjyr» sindromyndan aýlanyp geçip, çykdajylaryny girdejileri bilen deňeşdirip oturmaýarlar. Multimilliarderler Uorren Baffett 31,5 müň dollarlyk öýde ýaşaýan bolsa, Mark Sukerberg 30 müň dollarlyk «Volkswagen GTI» awtoulagyny ulanýar. Milliardlap pul gazanmak – iň gymmat zatlary satyn almak däl. Iň gowusy, pullary islendik bir işe maýa goýmak ýa-da «gara gün» üçin saklamakdyr. Şahsy hasaba awtomatiki düzgünde pul geçirmek – puly ýygnamagyň iň gowy usuly.

Olar akylly töwekgelçilik edýärler

Bill Gýetsiň aýdyşy ýaly, «Köp ýeňiş gazanmak üçin, köp töwekgelçilik etmek gerek». Täze inwestisiýa ýa-da kärhana ynanmak juda kyn, emma milliarderleriň durmuşynda töwekgelçilik etmek – oýnuň aýrylmaz bölegi. Mysal üçin, Opra Uinfri Çikagodaky kiçijek teleşowuny alyp barmak üçin özüne aňsat bolan Baltimordaky täzelikleri alypbaryjylyk kesbini taşlan. Şol wagtky töwekgelçiligi häzirki wagtda onuň şowuny dünýä meşhur edip, öz miwesini berdi. Bu öňüňizden çykan meselede töwekgelçilik ediň diýildigi däl. Gowy oýlanyp görlen, hasap-hesip edilen töwekgelçilige gol urmaly. Ölçegsiz kesilen mata bilen ýedi gezek ölçenip kesilen matada ýer bilen gök ýaly tapawut bar.

Olar daş-töweregine pikirdeşlerini üýşürýärler

Milliarderler öz-özlerinden baýan däldir. Olaryň üstünligi hem-de häzirki wagtdaky maliýe ýagdaýy – müşgil işlere garşy göreşmeginiň netijesine däl-de başga adamlar bilen iş gatnaşygyny ýola goýýandyklary bilen bagly. Tomas Korli «Üstünligi kepillendirme: baý adamlaryň gündelik adatlary» kitabynda baý kişileriň konferensiýalara, ýygnaklara ýa-da kofe bahanasy bilen söhbetdeşlik etmäge ýagdaýy boldygyndan wagt aýyrmagyny nygtaýar. Onda näme, köpräk gatnaşykda boluň!

Olar öz öňlerinde anyk maksatlar goýýarlar

Her bir ynsanyň öz umyt hem-de arzuwlary bolýar, emma hakyky amady çapýan kişiler öz arzuwlaryny durmuşa geçirýär hem-de dogry maksada tarap ýola düşýärler. Geçirilen barlaglaryň netijesinde, baý adamlaryň öz öňlerinde anyk maksatlary goýýandygy anyklanylypdyr. Korli bu barada şeýle diýýär: «Arzuw-islegleriňiziň amala aşmagy üçin ilki bilen anyk maksatlara eýe boluň, maksatlaryňyza garşy ymtylyň hem-de tejribe geçiriň. Arzuwyňyzy geljekde amala aşyrjak bellibir wezipä aýyryň. Şonda wagtyň geçmegi bilen şeýle wezipe sizi öz islegleriňize sary ýetmäge ýardam berer».

Olar boş wagtlaryny şahsyýet hökmünde kämilleşmäge sarp edýärler

Baý adamlaryň beýlekilerden esasy tapawutly tarapy, olaryň boş wagtyny nähili geçirýänligindedir. Olar gyzyldan gymmatly wagtlaryny serial görmäge gidirmeýärler. Tomas Korliniň geçiren barlaglaryna görä, iň baý adamlaryň 70 göterimi günüň dowamynda 1 sagada golaý telewizor görýär. Muňa derek olar özleriniň şahsyýet hökmünde has-da kämilleşmegi üçin biznes hakda pikir edýärler. Meselem, Bill Geýts we Uorren  Baffet ylmy kitaplary okaýarlar. Opra Uinfri bolsa günde ir bilen öz üstünde işleýär. Şeýlelikde, telewizoryň pultuny goýuňda, şahsyýet hökmünde kämilleşiň – täze dil öwreniň, ylham beriji kitaplary okaň. Boş wagtlaryňyzy şeýle tertipde geçirseňiz, hem rahatlanarsyňyz, hem ýanyňyzda boljak şowlulyga köpri gurdygyňyz bolar.

Jahantäç Öwezowa,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň

«Biznes reklama» gazetiniň öz habarçysy,

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?