8.9 C
Istanbul
12/08/2020 10:26
Home ATAWATAN ESERLERİ Olar nädip üstünlige ýetdiler? (Ýa-da Üstünlige Çenli Geçilen Basgançaklar...)

Olar nädip üstünlige ýetdiler? (Ýa-da Üstünlige Çenli Geçilen Basgançaklar…)

Baý adamlaryň adaty adamlardan tapawutlandyrýan nähilidir bir ýagdaý barmyka? Aslynda, islendik milliarderiň ýeten derejesine çenli geçen ýoly özüne mahsus bolup, beýlekilerden tapawutlanýarlar. Ýöne muňa garamazdan, käbir meňzeşlikler hem bar.

Olar kaşaňlygy başgaça kabul edýärler

Opra Uinfrini, Uorern Baffeti hem-de Sara Bleýklini näme zat bir ýere getirip biler? Aglaba milliarderlerden parhly tarapy, olaryň her biri inwestision hasaba eýe. Beýle kişiler üçin aňrybaş durmuş – inwestisiýa goýmak mümkinçiligi. Sebäbi pul üýşürmek täze mümkinçilikleriň ýoluny arçaýar hem-de maksatlaryňa ýetmäge goldaw berýär. Şonuň üçin milliarderler pullaryna oýunjak alman, tersine peýdaly bir işe inwestisiýa etmegi saýlaýarlar. Islendik wagt meýilnamaňyzdan daşgary pula (meselem, pul baýragy we şm.) eýe bolsaňyz, pikirleniň, näme etseňiz gowy bolar: öý goş almakmy ýa-da geljek üçin saklap goýmak?

Olar üçin «ýok» sözüniň özi ýok

Durmuşyň haýsydyr bir basgançagynda şowly ynsan hem ret edilen jogaby alyp görendir. Ugurtapyjylyk akyma garşy göreşmekde gizlenendir. Meselem, ýazyjy Joan Rouliniň «Garri Poter» eseriniň golýazmalary neşirlerde çykmazyndan öňürti birnäçe gezek ret edilen. Bu gün bu zenan – dünýäniň iň baý zenanlarynyň biri. «Ýok» – bu ýönekeý biriniň şahsy pikiri. Şowly adamlaryň tapawutly tarapy, inkär edilmegine garamazdan, maksatlaryna sary hereket etmekleridir. Olar beýle ret edilmegi maksatsyz adamyň nukdaýnazarydygyna gowy düşünýärler.

Olar pullaryny özleriçe sarp edýärler

Dogabitdi şowly ynsanlar ýokary derejeli aýlyk haky bilen baýlyga aýry-aýry zat hökmünde garaýarlar. Olar «altyn zynjyr» sindromyndan aýlanyp geçip, çykdajylaryny girdejileri bilen deňeşdirip oturmaýarlar. Multimilliarderler Uorren Baffett 31,5 müň dollarlyk öýde ýaşaýan bolsa, Mark Sukerberg 30 müň dollarlyk «Volkswagen GTI» awtoulagyny ulanýar. Milliardlap pul gazanmak – iň gymmat zatlary satyn almak däl. Iň gowusy, pullary islendik bir işe maýa goýmak ýa-da «gara gün» üçin saklamakdyr. Şahsy hasaba awtomatiki düzgünde pul geçirmek – puly ýygnamagyň iň gowy usuly.

Olar akylly töwekgelçilik edýärler

Bill Gýetsiň aýdyşy ýaly, «Köp ýeňiş gazanmak üçin, köp töwekgelçilik etmek gerek». Täze inwestisiýa ýa-da kärhana ynanmak juda kyn, emma milliarderleriň durmuşynda töwekgelçilik etmek – oýnuň aýrylmaz bölegi. Mysal üçin, Opra Uinfri Çikagodaky kiçijek teleşowuny alyp barmak üçin özüne aňsat bolan Baltimordaky täzelikleri alypbaryjylyk kesbini taşlan. Şol wagtky töwekgelçiligi häzirki wagtda onuň şowuny dünýä meşhur edip, öz miwesini berdi. Bu öňüňizden çykan meselede töwekgelçilik ediň diýildigi däl. Gowy oýlanyp görlen, hasap-hesip edilen töwekgelçilige gol urmaly. Ölçegsiz kesilen mata bilen ýedi gezek ölçenip kesilen matada ýer bilen gök ýaly tapawut bar.

Olar daş-töweregine pikirdeşlerini üýşürýärler

Milliarderler öz-özlerinden baýan däldir. Olaryň üstünligi hem-de häzirki wagtdaky maliýe ýagdaýy – müşgil işlere garşy göreşmeginiň netijesine däl-de başga adamlar bilen iş gatnaşygyny ýola goýýandyklary bilen bagly. Tomas Korli «Üstünligi kepillendirme: baý adamlaryň gündelik adatlary» kitabynda baý kişileriň konferensiýalara, ýygnaklara ýa-da kofe bahanasy bilen söhbetdeşlik etmäge ýagdaýy boldygyndan wagt aýyrmagyny nygtaýar. Onda näme, köpräk gatnaşykda boluň!

Olar öz öňlerinde anyk maksatlar goýýarlar

Her bir ynsanyň öz umyt hem-de arzuwlary bolýar, emma hakyky amady çapýan kişiler öz arzuwlaryny durmuşa geçirýär hem-de dogry maksada tarap ýola düşýärler. Geçirilen barlaglaryň netijesinde, baý adamlaryň öz öňlerinde anyk maksatlary goýýandygy anyklanylypdyr. Korli bu barada şeýle diýýär: «Arzuw-islegleriňiziň amala aşmagy üçin ilki bilen anyk maksatlara eýe boluň, maksatlaryňyza garşy ymtylyň hem-de tejribe geçiriň. Arzuwyňyzy geljekde amala aşyrjak bellibir wezipä aýyryň. Şonda wagtyň geçmegi bilen şeýle wezipe sizi öz islegleriňize sary ýetmäge ýardam berer».

Olar boş wagtlaryny şahsyýet hökmünde kämilleşmäge sarp edýärler

Baý adamlaryň beýlekilerden esasy tapawutly tarapy, olaryň boş wagtyny nähili geçirýänligindedir. Olar gyzyldan gymmatly wagtlaryny serial görmäge gidirmeýärler. Tomas Korliniň geçiren barlaglaryna görä, iň baý adamlaryň 70 göterimi günüň dowamynda 1 sagada golaý telewizor görýär. Muňa derek olar özleriniň şahsyýet hökmünde has-da kämilleşmegi üçin biznes hakda pikir edýärler. Meselem, Bill Geýts we Uorren  Baffet ylmy kitaplary okaýarlar. Opra Uinfri bolsa günde ir bilen öz üstünde işleýär. Şeýlelikde, telewizoryň pultuny goýuňda, şahsyýet hökmünde kämilleşiň – täze dil öwreniň, ylham beriji kitaplary okaň. Boş wagtlaryňyzy şeýle tertipde geçirseňiz, hem rahatlanarsyňyz, hem ýanyňyzda boljak şowlulyga köpri gurdygyňyz bolar.

Jahantäç Öwezowa,

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň

«Biznes reklama» gazetiniň öz habarçysy,

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze neşir çapdan çykdy

Ýakynda lukmançylyk ylymlarynyň doktory Remezan Joraýewiň «Kämil perzendiň terbiýesi» atly täze kitaby çap edildi. Bu ylmy-populýar neşirde çaga terbiýesiniň ylmy-ynsanperwer esaslary barada durlup geçilýär. «Mugallymlar gazeti» gazetiniň...

Iň köp girdeji gazanan aktýor

"The Rock" lakamly Amerikaly aktýor we prodýuser Dwaýn Jonson “Forbes” žurnalynyň taýýarlan ýylyň iň köp girdeji gazanan aktýorlarynyň sanawynda ýene-de birinji orny eýeledi. Degişli...

Iň çalt futbolçylar

“Mançester Siti” toparynyň goragçysy Kaýl Walker geçen möwsümiň “Premýer Ligasynda” iň çalt oýunçy diýlip saýlandy. Möwsümdäki oýunlarynyň birinde liganyň iň gowy görkezijisi bolan sagatda...

«Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» dialogynyň DIM-niň ýolbaşçylarynyň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 11-nji awgustynda wideokonferensiýa görnüşinde Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Dialogynyň daşary işler ministrleriniň mejlisi geçirildi. Ýaponiýanyň DIM-niň howandarlygynda geçirilen duşuşyga Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Balyk akwariumynyň “akylly” görnüşi

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy “Xiaomi Mijia” programmasyny goldaýan täze “Xiaomi” yşyklandyryş we Wi-Fi bilen “Smart Fish Tank Pro” akwariumyny hödürledi. Ulanyjylar dürli maglumatlary göni öz...

Ronaldo “Ýuwentusdan” gidip biler

Italiýanyň «Ýuwentus» toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldonyň başga topara geçip biljekdigi aýdylýar. Bu barada “Foot Mercato” portaly habar berýär. Maglumata görä, Ronaldo “Ýuwentusdaky” geljegine çynlakaý...

Emlägi 100 milliard dollardan geçdi

ABŞ-nyň “Facebook” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerbergiň baýlygy 100 milliard dollardan geçdi. Bu barada “Bloomberg” agentligi tarapyndan düzülen milliarderleriň reýtinginde bellenilip geçilýär. Maglumatlara laýyklykda, Sukerberg emlägi...

Covid-19: Kliniki synaglaryny Saud Arabystanyda geçirer

Hytaýyň “CanSino” derman kompaniýasy täze koronawirusa (Covid-19) garşy döredilen sanjymynyň kliniki synaglarynyň 3-nji tapgyryny Saud Arabystanynda geçirjekdigini habar berdi. "Clinical Trials Arena" web sahypasyndaky habara...