8.9 C
Istanbul
10/08/2020 2:32
Home ATAWATAN ESERLERİ 38 Belgili aýakgap

38 Belgili aýakgap

Undulara dözülmeýän kä bir ýatlamalarym ýaly näme üçindir 44 belgili aýakgap geýýänligime garamazdan men bu 38 belgili aýakgabymy şindi hem saklap ýörkäm? Ýogsa düýe bakmana gidende ogluma geýdireýin diýemde-dä bu aýakgabyň oglumyň aýagyny çöp-çalamdan gorara mejaly galmandyr.

Uzak gyş gijeleriniň käte harasat gopdurmagy bilen şu günler biziň elektrik çyramyzyň öçüp durmasy ýygjamlaşdy. Şem ýakyp oňňut edäýjek bolduk welin şemem näme otlyçöpi söndürmänkäň gutaraýýar. Çykdajylary hasaplamana baş hasapçydanam ökde aýalymyň sabyr käsesiniň dolmagy şu gün meni nebit çyrasyny almak üçin üçege çykmana mejbur etdi. Nebit çüýşäni elime alanymda onuň aňrysynda ýatan aýakgaba gözüm düşdi-de oglumyň kindiwanja aýaklary gözöňüme geldi. Elbetde adatdan daşary ýagdaýyň döremegi çyraçüýşe salnan horjuna birazyrak agram salmaly boldy. Men horjuny aşak salladym.Ýüzi hazyna tapanyň ýüzüne dönen aýalym horjundan çyraçüýşesini çykaryp onuň çaňyny süpürmäne başlady. Men horjuny aldymda özümiň hiç kime belli bolmadyk aýakgap bejerilýän ussahanama ugradym. Horjundan aýakgaby çykaranymda bolsa onuň öz aýakgabymdygyny bilip galdym.

Howa bu aýakgap meniň şu gün pensiýa berilýänini eşidip pensiýasyny almana giden kakamyň pälwanlyk eden ýyllaryny ýatlatdy.

Ýadymda:

Ol ýyl gyşyň gazaply gelmegi meniň ýuka aýakgabymdan käte öz sowugyny, käte eplem-büklem köçeleriň oýuk ýerlerinde üýşüp duran suwlaryny geçirýärdi. Kakamyň pälwanlyk edip gazanýan gazanjy eklenjimizi ortaça ýagdaýda aýlamana ýetýärdi, ýöne men öz aýakgabymyň ýukadygyny aýdyp bilmeýärdim. Sebäbi kakamyň oňa harçlara artykmaç puly ýokdy. Uzgam geçip duran sowugyň täsiri bilen bir gün men syrkawlamaly boldum.Ýok bir günem däl birnäçe gün syrkawlygyň azaryny çekmeli boldum. Gündizlerine ýorganyň içinde üşüdip ýatsam, gijelerine samyrdap gyzdyryp oýanardym. Bir hepdeläp dowam eden syrkawlygymyň ýedilenji güni irden men ejemiň öz gülýakasyny kakama uzadyp duranyny gördüm ol asyl gülýakasyny kakama satmak üçin uzadyp duran eken: ”Men bu gülýakamy barybir dakynamogam, ony sataly kakasy, “Gerek deregi ýykar” diýipdirler. Oglumyza aýakgap alyp bermesek onuň beýle syrkawlan ýeri köp bolar. Bu ýyl gyş gazaply geljege meňzeýär .Heniz onuň başlanyna on gün hem bolanok”.

Kakam ejemiň gülýakaly elini yzyna öwürdi-de, gülýakany satmakdan boýun gaçyrdy. Ol hany bir alajyny taparysla keýwany diýip öýden çykyp gitdi.

Agşamaralar kakam öýe dolanyp gelende ýüzi salykdy. Ol özüniň gussasyny ejemden ýaşyrmagy başarýardy. Bu gezek hem şeýle boldy.

“Keýwany ertir Berkeli baý ogluny öýerýärmişin. Göreşe çagyrdylar göreş edýärmişin”

Ejem bu sözlere gaty bir ünsem bermedi.

“Oglumyzyň gyzgyny gaýdyşdy, ol gün göreşden getiren goýunyň guýruk ýagy bilen arkasyny owkaladym çagamyň damarlary galyp pert-pert bolupdyr, ol ýaňyja uklady”

(Bagyşla eje gözleriňdäki şatlygyň aňrysyndaky gussany görüp şol gezek ýatmanymy).

Ertesi kakam Berkeli baýlaryň toýuna öz göreş geýimini geýip gitdi.

Aradan birnäçe gün geçenden soň men hassalykdan sagalyp, täze aýakgabymy geýip okuwa bardym. Deň-duşlarym maňa kakaň Berkeli baýlaryň toýundaky göreşde Mämmet pälwandan ýykyldy diýdiler. Men kakamyň ýeňilmegi bilen pälwan adyny ýitirendir öýtdim. Öýe gelenimde bolsa utanjymdan kakamyň ýüzüne seredesim gelmeýärdi. Hat-da birnäçe gün onuň gözlerine öz öýkeli nazarym bilen seretdim.

Bagyşla meni kakamjan!

Ýok-ýok meň kakam Mämmet pälwandan ýykylmady. Ol agşamky ejemiň gussasyndan, düşekdäki ýatan hassasyndan ýykyldy. Howa meň kakamy hiç kim ýykyp bilmez. Meň kakam ýeňiş gazandy. Men pälwanyň ogly ahyryn.

Ýok kakam ýykylmady ýykylan bolsa ol Mämmet pälwany goýun bilen sylaglanlarynda, özüniň aýakgap sylagyna mynasyp bolan wagty 38 belgili aýakgaby däl-de, özi üçin 43 belgili aýakgaby saýlardy.

Kakamjan men seni şeýlebir söýýän! Mämmet pälwan ýaly pälwanlardan ýykylsamam Siz ýaly kaka bolmagy arzuw edýän. Ogluňy şunça ýyllaryň sowugyndan gorap gelen 38 belgili aýakgap, bu gün seniň çyn pälwanlygyňy ykrar etdi.

Sen öz pälwanlygyň bilen 38 belgili aýakgaby diňe bir ogluň üçin däl-de, eýsem agtygyň üçinem gazanypsyň.

Birazrak ýama salynan 38 belgili aýakgap agtygyň aýagyna-da gelişmän durmady kaka!

Pensiýasyny alyp gelen gojanyň elindäki agtygyna niýetläp alan aýakgabyna gözüm düşende ony gujaklaman durup bilmedim.

Sen hakyky pälwan ekeniň kaka!

Tirkişmyrat Nurýagdyýew

Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Söwda-kooperatiw mekdebi talyplyga kabul edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň söwda-kooperatiw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba...

Çempionlar ligasy we Ýewropa ligasy başlaýar

Ählimiziň bilşimiz ýaly, eýýäm dürli ýurtlaryň çempionatlary tamamlanyp, çempionlar hem yglan edildi. Ýöne çempionatlaryň arasynda iň abraýly ýaryşlaryň hasaplanylýan Ýewropa ligasy we Çempionlar ligasy...

Thomas Edison: Ampulü Bulan Kişi

Ünlü kişisel gelişim uzmanı Mümin Sekman tarafından kaleme alınan Çocuklar İçin Başarı Hikayeleri serisinin 1.kitabı olan  “Edison: Hayalını Nasıl Gerçekleştirdi?” Kitabının okuyan ve Sizin...

Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi : Türkmenistanyň Prezidentiniň Täze kitaby

Türkmenistanyň Prezidenti özüniň täze eseri “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyny ýazyp tamamlady. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda...