No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:25
No menu items!
Home ATAWATAN ESERLERİ Ýeňijileriň Dykgatyna : Ata Watan Eserleri

Ýeňijileriň Dykgatyna : Ata Watan Eserleri

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi tamamlandy we yeňileri yglan ettik.Bäsleşik baradaky habary şu linkiň üstüne basyp okap bilersiňiz.

Häzirki pandemiýa şertlerinde çäre geçirmegiň kynçylyklaryny göz öňünde tutup, pul baýraklaryny ýeňijiniň öz adyna açylan (bu hökmany şert, Türkiýede bilim alýan talyplar, Türkiýäniň banklarynda öz adyna bank hasap açyp bilýärler) bank hasaplaşyk hasaplaryna, Çynaranyň kitabyny we sertifikaty talybyň öz salgysyna poçtanyň üsti bilen iberjekdigimizi yglan edipdik. Häzirki wagtda talyplaryň birnäçesiniň bank hasaplaşyk  hasaby, salgysy (adresi) we telefon belgisi bize gelip gowuşdy. Emma, ähli tölegler we ibermeler ähli talyplaryň maglumaty bize gelip gowuşandan soňra amala aşyrylar. Şol sebäpli häzire çenli maglumatlaryny ibermedik ýaryşa gatnaşan ähli talyplaryň  özleriniň bank hasaplaşyk hasabyny, telefon belgisini we salgysyny (ýaşaýan ýeriniň adresini) atavatanltd@gmail.com salgysyna gyssagly ibermegini haýyş edýäris. Instagram, IMO, WhatsApp ýa-da beýleki serişdeleriň üsti bilen iberilen maglumatlar kabul edilenok. Tölegler geçirelnden soňra, bu baradaky maglumaty bize beren e-poçta salgysyndan ýaryşa gatnaşan talyplara habar beriler.

Türkiýede hereket edýän Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýeti bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşigini yglan edipdi.

Bäsleşik Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän, Türkmen, Türk, Iňlis we Rus dillerinde terjime hyzmatlaryny hödürleýan we Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly raýatlara bilim ulgamynda maslahat hyzmatlary berýän Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti Türk kompaniýasynyň hemaýatkärliginde  geçirildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Seria A” tamamlandy: 1154 gol geçirildi

Italiýanyň “Seria A” mili futbol çempionaty koronawirus ýokanjy sebäpli yglan edilen arakesmeden soňra täzeden başlap, 38-nji tapgyrdan soňra tamamlandy. 2019/2020-nji ýylyň möwsüminde ýurduň çempionatynda...

Azerbaýjanyň täze wezipä bellenilen ministri bilen söhbetdeşlik

Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri Raşid Meredowyň we Jeýhun Baýramowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň başynda öz kärdeşini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen...

Teswirler : Hünärmenler Siziň üçin Teswirleýär

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň  Teswirler sahypasy dürli ugurlardaky hünärmenleriň teswirlerini Size ýetirmäge dowam edýär. Bu sahypamyzy yzarlamak bilen saýtymyza ýerleşdirilýän gündelik habarlardan...

30 ýyldan soň ekrana gaýdyp gelýär

Meşhur amerikan aktýory Riçard Gir 30 ýyldan soňra “Ata-ene we ogul” atly drama seriýaly bilen ekrana gaýdyp gelýär. 71 ýaşyl aktýor teleýaýlymdaky seriýalda ilkinji gezek...