8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:20
Home ATAWATAN ESERLERİ Üstünligiň syry

Üstünligiň syry

Içerki niýet näme?

Niýet, hereket etmäge taýynlyk we tutanýerlilikdir. Içerki isleg, aňdan däl-de, ruhdan gelýär diýmekdir. Ýürek duýgulary dolandyrýar, logika sebäp bolýar. Duýgular bilen logikanyň arasynda gapma-garşylyk ýüze çyksa, ähli ýagdaýlarda duýgular hemişe agdyklyk edýär. Olar diňe biziň älemimizde has ululykdaky tertipdir. Uniwersitetlerimiz ägirt uly energiýa. Duýgularymyzda bu energiýanyň kiçijik bölejigi bar. Durmuşyňyzy dolandyrýan duýgularyňyzdyr. Olar magnit ýalydyr. başdan geçirýän wakalaryňyza çekýär. Çekiş kanuny barada has giňişleýin maglumat .

Näme üçin isleg däl-de, niýet diýýärin. Isleg aňyň guralydyr. Almaga taýyn bolmadyk wagty isleýär. Akyl isleýär, ýöne ruh alada etmeýär, şonuň üçin ähli islegler amala aşmaýar. Islegleri bu maksady bolar diňe bir hakykata öwrüldi, ýagny adam islän soňra arzuw has kän ugury dürli özgertmelere näme taýýar, asla çykyş edip, eden çekmek kanun durmuşynda Materiallardan hakykaty almak üçin.

Bu adamyň nädip bir zada eýe bolmak isleýändigini we ony almak üçin hiç hili tagalla etmeýändigine düşünmek maňa kyn düşýärdi. Indi munuň näme üçin bolýandygyna düşündim. Ruh aňyň islegi bilen sazlaşykly bolmasa, amala aşmaýar. Akyl taýdan oňaýsyzlyk, islenýän wakalary sizden aýyrar. Akyl halaýan zadyňyzy tapanda, işlemäge taýyn bolarsyňyz, islenýänlere ýetmek üçin köp güýç we güýç sarp etmäge taýyn bolarsyňyz. Soňra diňe islemegi bes edýärsiňiz, munuň size degişlidigine düşünip başlaýarsyňyz we durmuşyňyzda durmuşa geçirilende diňe wagt meselesi bolýar. Nirede we nämäniň sebäbini bilip başlaýandygyňyz belli däl we bu siziň durmuşyňyzda amala aşar.

Durmuşda üstünlikiň size nämäni aňladýandygyna düşüniň. Bular hökmany suratda maddy zatlar däl. Her bir adam uly owadan jaý, ajaýyp awtoulag bolmak isleýär, ýöne diňe şol bir zady isleýän ruhlaryň birliginde. Beýleki adamlar üçin ruh düýbünden başga bir zat isleýär. Biz bu dünýä düýbünden başgaça geldik. Üstünligiň umuman nämäni aňladýandygyna seredip, ählumumy üstünlige ymtylyp bilmeris. Üstünligiňizi tapmaly. Öz ýeriňizi hakykatdanam tapanyňyzda duýarsyňyz. Bu aň rahatlygy we çuňňur içki şatlyk bilen bilelikde bolar. Bu duýgular durmuşyňyza köp gowulyk getirer we hemişelik oňyn energiýa çeşmesine öwrüler. Öz ýoluňy tapmak we oňa eýermek üstünligiň iň möhüm syrydyr!

Üstünlige ýetmegiň 2-nji syry

Size geň galdyryp biljek bir syry aýdaryn. Mümkin, aňyňyz ony kabul etmek islemez, ýöne bu pikiri derrew taşlamaň, ýöne pikirleniň. Üstünligiň şowsuzlykdan has azdygyny düşündirýärin. Niýet sahypasy, iň az garşylyk ýolunyň kanuny aýdylýar we düşündirilýär. Ýagny, meselem iň az garşylyk ýolundan gidýär, iň az energiýa talap edýän zady amala aşyrýar. Daş-töweregiňize göz aýlaň: tebigat bolçulykdan doly, hatda hemme zat biderek, gözlere, daglara, ummanlara, tokaýlara millionlarça gül bilen örtülen meýdanlara serediň. Bu nähili ajaýyp! Tebigat bu gözelligi biynjalyk etmezden döredýär, sebäbi bolçulyk adaty, hadysalaryň adaty ösüşi. Tebigatdaky hemme zadyň sazlaşykly ýerleşdirilendigini görüň. Geň galdyryjy, şeýlemi? Adamlaryň näme üçin tersi bar? Bu garyplygyň hemmesi haýran galdyryjy! Jogap adamyň aňynyň öňünde durýar. Adamyň durmuşy onuň aňyna gözegçilik edýär. Bir zat ýalňyşsa, şowsuzlyk we ýakymsyz wakalar toplumy hökmünde kabul edilýär. Adam bu barada negatiw duýgulary başdan geçirip başlaýar. Emma hakykatda başga bir ssenariýa “has erbet” ssenariýany aňlatmaýar. Gurçuk üçin ölüm, kebelek dünýä inýär. Wakalara negatiw düşünip, bolçulygyň we üstünligiň çäginden daşlaşyp başlaýarys. Durmuşymyz aňy dolandyrdy. Ruhy arka tarap itekledi. Şonuň üçin köplenç şowsuzlygy bilýär. Durmuş öňünden aýdyp bolmaýar we akyl hemme zady kesgitlemäge we wakalaryň ösüşini öňünden çaklamaga synanyşýar. Emma bu mümkin däl! Şonuň üçin adam durmuşyň negatiw setirlerine geçýär, hemme zadyň isleýşi ýaly gitmeýändiginden lapykeç bolýar.Garaşylmadyk ssenariýa çak edilýäninden has erbetdir öýdýär . Akyl maksadyňa ýetmek prosesine päsgel bermesin we islän zadyňy alarsyň. Dolandyryş gözegçiligini boşadyň. Şonda üstünlik gazanmagyň ýolundadygyňyzy şertsiz bilip bilersiňiz, hiç zat sizi saklap bilmez, sebäbi meselem baýlygy we bollygy ýitirýär.

Üstünligiň üçünji gizlin syry

Zähmet

Maksadyňyza ýetmek üçin jogapkärçilik çekmeli we ýadawsyz işlemeli. Üstünlikli adamlaryň üstünlik gazanmagynyň syry eserde. Tomas Edisony ýadyňyzdan çykarmaň, 10 müň şowsuz synanyşyk, ajaýyp açyşa, ulagy döreden Genri Ford we beýleki meşhur adamlara sebäp boldy. Olaryň hiç biri-de düşekde üstünlik gazanyp bilmedi. Üstünligiň syry takyk işde. Zähmet we diňe agyr we agyr iş olary maksada alyp bardy. Theolda has köp we has kämil açyşlary döretmäge kömek eden köp päsgelçilikleri ýeňip geçdiler. Olaryň hiç biri-de gaýtadan işlemekden gorkmady. Üstünlikli adamlary yzarlaň, olar orta adamlardan has köp we has köp işleýärler. Olar has az dynç alýarlar, ýöne has hil taýdan. Zähmetiň syry güýç berýär. Has köp işleseler-de az ýadadyň. Näme üçin? Hawa, sebäbi maksatlaryny görýärler we gözýetimlerini ýaşaýarlar. Bu olara has köp işlemäge we işlemäge güýç berýär. Sahypa geljege gönükdirilen görnüş bu mowzugy ajaýyp açýar. Adam iş üçin ýaradyldy, ýaltalykdan gaty ýadady, ruhy içgysgynçlykdan saklanýar. Seret, hemme zat belli bir maksat bilen döredildi. Awtoulaglar – çalt hereket etmek üçin. Uçar – gaty gysga wagtyň içinde uly aralyklary geçmek üçin. Bu ýere bir adam hem belli bir maksat bilen geldi. Serediň, ulagy garaža salsaňyz we ýatdan çykarsaňyz, 2-3 ýyldan soň ol ​​indi işlemäge laýyk bolmaz. Uçar we beýleki zatlar. Adam içgysgynçlykdan gaçýar. Işlemeli we maksadyna çalyşmaly. Üstünligiň bu syry barada has giňişleýin maglumat üçin maksadyňyza ýetmek üçin üstünlik sahypasyna serediň . Diňe şeýdip adam bagt tapyp biler.

Işleýän wagtyňyz diňe özüňize, güýjüňize bil baglaň. Bagtyňa ýa-da beýleki adamlara bil baglama. Oňa bil baglamasaňyz, üstünlik size ýoldaş bolar. Onuň saňa ýylgyrmagyna garaşsaň, göwnüňe degersiň. Özüňizi hereket ediň, beýleki adamlary paýhasly dolandyryň, şowlulyk siziň bilen bolar. Şonuň üçin maksatlaryňyza ýetmek üçin size köp zähmet we zähmet arzuw edýärin! Has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi? Zähmetiň sahypasyna – üstünligiň açary

Üstünligiň 4-nji syry

DURMUŞY meýilleşdirmek, MAKSATLAR

Bu ädimde gudratlar bolup başlaýar. Islegiňize nädip ýetjekdigiňizi bilmän, maksat goýup başlaň. Bu ýeňilen adamdan üstünlikli adama geçiş. Üstünligiň bu syryna düşünmegiňiz möhümdir. Ähli üstünlik gazanan adamlar özleriniň maksatlaryny nädip durmuşa geçirýändiklerini bilenoklar. Bu maksatlary kesgitlemek üçin batyrlygyň bolmagy möhümdir. Durmuşyňyzy nädip meýilleşdirmeli, sahypada 10 ýyl öňünden meýilleşdirilen durmuşy düşündirýär. Maksatlary kesgitläp, durmuşyňyzy has öňde meýilleşdireniňizde, aň-düşünjäňizi belli bir ssenariýa düzýän ýaly. Bu radiony sazlamaga gaty meňzeýär. Ilki haýsy radio stansiýasyny diňlemek isleýändigiňizi saýlaň we diňe şondan soň gözläň. Näme diňlemek isleýändigiňizi bilmeseňiz, bir stansiýa taparsyňyz, soň çaltlyk bilen beýlekisine geçersiňiz, ýöne köplenç stansiýalaryň arasynda diňe ses çykar. Durmuşda şuňa meňzeş bir zat bolýar. Ilki bilen nirä gitmek isleýändigiňizi kesgitlemeli, diňe şondan soň aň-düşünjäňiz bu wakalara düzülip başlar. Adamlaryň köpüsi saýlamaýarlar, ýöne durmuşy başdan geçirýärler, şonuň üçin durmuşy, gynansak-da, üznüksiz “ses”.

Üstünligiň 5-nji syry

Üstünlik gazananlaryň syry özleri hakda gowy, hatda gaty gowy pikirdir. Pikir etmeýärsiň, olar senden has ýygy-ýygydan ýalňyşýarlar. Özüňe dogry garamak gaty möhümdir. Galyberse-de, özüňe bolan garaýşyň, başgalar bilen we işleriň bilen nähili baglanyşjakdygyňy kesgitleýär. Diňe özüňi söýmeli we hormatlamaly. Özüňizi söýmeseňiz, bu ýerdäki hiç kime peýdaly bolup bilmersiňiz. Başga birini söýüp bilmersiň. Çagalary gowy görýän ýaly bolup bilerin, ýöne beýle däl. Bularyň hemmesi özünden başlaýar. Özüňizi söýmeseňiz, bu adam üçin işlemek islemersiňiz, sebäbi siz ony asla söýmeýärsiňiz. Men onuň üçin nädip işläp bilerin? Özüňe pes baha bermek “Men mynasyp däl” diýen pikire getirýär. Şeýle ynam bilen hiç wagt hiç zada ýetip bilmersiňiz. 1-nji üstünlik syry bir zady almak üçin oňa eýe bolmaga taýyn bolmaly diýýär. Munuň üçin düýbünden taýyn dälsiňiz, hatda tersine, häzirki zadyňyzy almaga taýyn dälsiňiz. Her kim ony nädip saklamalydygyny pikir edýär. Özüňiziň keşbiňiz, dünýä bolan garaýşyňyzy kesgitleýär. Dünýä bolan garaýyş, özüne bolan garaýyşdan gowy bolup bilmez. Özüňizden başlaň.

Üstünlik altynjy gizlin syry hemişe öwrenmek

Üstünlige barýan ýolda yzygiderli öwrenmeli. Okamak, okamak we gaýtadan okamak endigini edin. Öz-özüňi ösdürmek temasynda bir zady hökman oka. Bu sahypa öwrenmek üçin gowy başlangyç. Ol size üstünlik hakda gowy düşünje berer we haýsy tarapa gitmelidigiňize düşünersiňiz. Karýerany ösdürmek üçin hünäriňiziň mowzugyny ýa-da gülläp ösmegi üçin iş mowzugyny okaň. Wagt ýitirmezlige çalşyň. Işe baranyňyzda okuw materiallaryny diňläň. Indi mugtdan başga-da internetde doly. Göçürip diňläň. Awtoulag bilen barsaňyz, üstünlik uniwersitetiňize öwüriň. Nahar iýip otyrkaňyz, öwrediji bir zady açyň. Birden birine ýa-da bir zada garaşmaly ýagdaýa düşseňiz, elmydama ýanyňyz bilen oýunçy göteriň. Pleýer bilen wagt ýitirmekden goraýarsyňyz. Pleýer bilen näçe wagt tygşytlap biljekdigiňizi bilmeýärsiňiz. Ol açar zynjyry ýaly ýer tutýar. Okuwyňyz üçin pul sarp etmäň. Adamlar elmydama mugt pul nirä goýulmalydygy bilen gyzyklanýar? Banka, maýa goýum gaznalaryna? Olary işiňize maýa goýmak üçin gowy karar, bar bolsa. Nutuk bolsa, onda okuwyňyza maýa goýuň. Siziň aňyňyz iň gymmatly baýlykdyr. Bir aýlap özüne goýlan puluň 100% -ini size getirip biler. Döwrüňiziň 100% -ini başga nireden tapyp bilersiňiz? Hawa, hiç ýerde. Okamagy halamaýarsyňyzmy? Öwreniň. Pleýeri diňlemegi halamaýarsyňyzmy? Özüňi zorla. Belki, içgysgynç we gyzyklanmaýan bir zady okanyňyz ýa-da diňläniňiz üçin halamarsyňyz?

Üstünligiň möhüm syrlary. Olary üns bilen öwreniň we has jikme-jik düşündiriş üçin bölümlerde görkezilen baglanyşyklara eýeriň. Üstünligiň syrlaryny ulanmak size üstünlik getşrer.

Söyün ÖDEŞOW, Daşoguz welayat Boldumsaz etrabynyň  2-nji orta mekdebiniň 6­­-njy synp okuwçysy.

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?