8.9 C
Istanbul
05/04/2020 5:59
Home ATAWATAN ESERLERİ Nädip üstünlik gazanmaly

Nädip üstünlik gazanmaly

Ilki bilen, indiki bäş ýylda nirede boljagyňyzy göz öňüne getiriň.

Çagalar bagynda mugallym bolup yaş çagalara edep terbiýe berip durarsyn ýa-da öz yurdyn we dünýä üçin uly açyşlar edip uly sylag hormatlara mynasyp bir professor bolarsyň.
Sen üstünligiňligin senin oz elleriňde.

Üstünlik gazanmak üçin etmeli ähli zatlaryňyzy aýdyp bilerin.

Şeýlelik bilen, nädip üstünlikli bolmalydygyny we muny nädip etmelidigini bilmek isleýärsiňizmi? Ýa-da bu hakda arzuw etmegi dowam etdirmek isleýärsiňizmi?

Üstünlige ýetmek üçin çynlakaý bolsaňyz, okaň.

Durmuşda üstünlik näme?
Nädip üstünlik gazanmaly

Käbirleri dünýäni gezmek isläp bilerler, käbirleri diňe halaýan zatlaryny yzarlamak isleýärler.

Üstünlik gazanmak hökman baý bolmak ýa-da baýrak gazanmak däl-de, şahsy durmuşyňyza bagly bolup biler.

Iň oňat günüňizi dizaýn etmeli bolsaňyz, nähili bolardy?

Näme üçin durmuşda üstünlik gazanmagy öwrenmek isleýärsiňiz. Ene-atalaryňyz we dostlaryňyz üstünlik barada öz kesgitlemesine eýe bolup bilerler. Emma olaryň kesgitlemeleri size degişli däl.

Özüňizi ýerine ýetiren we bagtly duýjak näme bolsa-da, üstünlik gazanmak sungatyny özleşdireniňizde ünsüňizi jemlemeli.

Has uly maksada ýetmek, ýaşamak we ösmek üçin göreşmegimizi dowam etdirýär.

Halkara üstünlik gazanyp bilmeseňizem, durmuşyňyz başgalara täsir edip biler.

Üstünlige ýetmegiň maksady, päsgelçilikleri ýeňip geçmek, birneme has köp işlemek we bagty yzarlamak arkaly has maksatly durmuşda ýaşamaga kömek eder.

Üstünlik gazanmagy öwrenmek hiç haçan aňsat däldi. Dünýäde häzirki döwürden has köp millioner bolmandy.

Hiç zat sizi içiňizdäki tüsse gazabyndan has gowy itergi bermez.

Siz möhüm däl meselelere gaty köp wagt sarp edýärsiňiz, “gözleýärsiňiz ýa-da öwrenýärsiňiz ýa-da höweslendirýärsiňiz” öýdýän. Ýöne hakykat, siz ýalňyşýarsyňyz. Işe başlamasaňyz, hiç haçan öz işiňizi jemlemersiňiz. Şeýlelik bilen, tölegleriňizi tölemek ýa-da dünýäni gezmek isleseňiz, ilkinji ädimiňizi etmeseňiz bolmaz.

Durmuşda üstünlik gazanmagyň 8 usuly
1. Kümüş oky gözlemegi bes ediň
Bir gijede üstünlik gazanmak isleýärsiňiz.
Şonuň üçin men sen bolan bolsadym, döredip başlaryn.
2. Özüňize maksat goymaga başlaň.
3. Kemçilik gözlemegi bes ediň
4. Arzuwlaryňyzy ýaşap başlaň
5. Mugallym gözlemegi bes ediň
6. Tejribe gazanyp başlaň
7. Özüňizi petiklemegi bes ediň
8. Etmäge başla

Bagtyýar AHMEDOW

SON HABERLER

Aliment tölemekden boşadylyp bilinýärmi?

Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment...

Aliment tölemek hakynda şertnama haýsy tertipde baglaşylýar?

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik...

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda...

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?