20/01/2021 22:40
Home ATAWATAN ESERLERİ “Atawatan Eserleri Bäsleşigi”: ýeňijimiziň ýürek buýsanjy

“Atawatan Eserleri Bäsleşigi”: ýeňijimiziň ýürek buýsanjy

Mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşigini gurnady. Ol “Söýgi – durmuşyň özeni” mowzugy bilen geçirilip, oňa diňe ýurdumyzdan däl, eýsem dünýäniň beýleki ýurtlarynda bilim alýan raýatlarymyzyň hem gatnaşmagynda geçirilen bäsleşigimiz giň okyjylar köpçüliginde uly gyzyklanma döretdi.

Bäsleşigimizde birinji bolup, baş baýragymyza mynasyp bolan awtorymyz Gülälek Söýeşowanyň ýürek arzuwlaryny size ýetirýäris.

– Men Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň mugallymy Gülälek SÖÝEŞOWA:

Men “Atawatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň redaksiýasynyň gurnamagynda “Söýgi-durmuşyň özeni” ady bilen geçirilen bäsleşige gatnaşyp, 1-nji orna mynasyp bolmagy başardym.

Ýaşaýşyň gözbaşy söýgi bolany üçin, bäsleşigiň mowzugy hem biz üçin gowy saýlanylan mowzuk boldy. Söýgi hakda köp sanly awtorlar Watana, ene-atasyna, ogluna, öz söýer ýaryna bolan söýgüsini wasp edip eserler bilen gatnaşdylar.

Bäsleşik örän gyzykly ýagdaýda etdi. Bäsleşigiň ýeňijilerini yglan ediljek güne sabyrsyzlyk bilen garaşdyk. Şol eserleriň arasynda 1-nji orna mynasyp bolmagym meni aýratyn begenç bilen gurşap aldy. Şeýle bäsleşikleri gurnaýan “Atawatan” halkara žurnalynyň redaksiýasyna öz minnetdarlygymy bildirýärin.

Okap bilersiňiz  Daşyndan açylmaýan gapy
Okap bilersiňiz  Tokaý zolaklarynyň azalmagy...

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanda aw möwsüminiň çäklendirilmegi barada…

Türkmenistanda aw möwsüminiň ýagdaýy barada bildiriş çap edildi. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap etdi.
Okap bilersiňiz  Daşyndan açylmaýan gapy
Hususan-da,...

«Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasy işe girizildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşen «Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desgasyny işe girizmek dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Hökümetiniň...

Rels degmän hereket edýän ýokary tizlikli otly

Hytaý Halk Respublikasy ýokary tizlikli otly ulgamynda täze üstünliklere eýe boldy. Ýurduň relslere degmän, sagatda 620 kilometr tizlikde gidýän otlusy tanyşdyryldy. Täze “Maglew” otlusy...

Zenan

“Zenan” – bu sözde örän giň many bar. Şeýle seredäýmäge bu sözüň eýesi fiziki taýdan ejiz, elmydama goldawa mätäç  ýaly görünýär. Aslynda bolsa ol...