25/01/2021 22:19
Home ATAWATAN ESERLERİ “Ata Watan Eserleri”: bäsleşik bizi döredijilige höweslendirýär

“Ata Watan Eserleri”: bäsleşik bizi döredijilige höweslendirýär

Bilşimiz ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtynda “Söýgi-durmuşyň özeni” atly nobatdaky döredijilik bäsleşigi tamamlandy. Buäsleşige ýurdumyzyň ähli künjeginden, şeýle-de bolsa daşary ýurtda okaýan, bilim alýan raýatlarymyz hem işjeň gatnaşdylar. Umuman aýdanymyzda bäsleşik ýokary derejede we üstünlikli geçdi. Ýeňijilerimiziň özleriniň döredijilik bäsleşiginde baýrakly orunlara mynasyp bolmagy mynasybetli öz  ýürek buýsançlaryny we  begençlerini biziň saýtymyzyň salgysyna internet arkaly ugradýar.

Şu bäsleşigimizde ikinji orny eýelän Bekmuradowa Lalezar hem-de üçünji orny eýelän Oguljennet Çaryýewanyň ýürek buýsançlaryny size ýetirýäris.

Men Bekmuradowa Lalezar Lebap wel, Darganata etr, Gazojak şäherinde ýaşaýaryn, öýbikesi: Salam “Atawatan-Türkmenistan” saýtyň agzalary men size çäksiz minnetdar, işiňiz mundan beýlak hem şowly bolsun, eser ýazyp gutarmaly möhlete 2 gün galanda eseri ýazyp tabşyrdym. Internet saýtyna girip görsem, bu bäsleşige mugallymlardyr talyplar işjeň gatnaşýan eken. Men hem öz bagtymy synap görmek üçin bu bäsleşige gatnaşdym.

Bäsleşigiň anyk mälim ediljek senesi gelipdi, biz bu güne sabyrsyzlyk bilen garaşypdyk şeýdip ýeňijiler belli bolupdy seredip görsek, biziň eserimiz 2 –nji orny eýeläpdir. Size munuň üçin köp-köp sag bolsun aýdasym gelýär. Men utanyma hatda bir bada ynanmajak boldum, ýöne siziň saýtyňyz bäsleşigiň şertlerini takyk ýerine ýetirmegi bilen men ýeňiş gazandym.

Okap bilersiňiz  Türkiýäniň serhedinde “COVID-19” kepilnamasy talap ediler

Eziz ildeşler, siz hem gatnaşyň, hiç wagt özüňize baha berip bilmän ýa-da göwnüňizi çökdürmäň.

Ýurdumyz gülläp össün, şular ýaly bäsleşikler köp bolsun, begenjimiziň çägi ýok minnetdar.

Okap bilersiňiz   “Siz durmuşy näme deňeýärsiňiz, söýgi – lezzetmi ýa-da ezýet?” 

Oguljennet Çaryýewa, Ýanka Kupala adyndaky Grodna döwlet uniwersitetiniň pedagogika fakultetiniň 2-nji ýyl talyby:

Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň yglan eden “Söýgi-durmuşyň özeni” atly döredijilik bäsleşigine gatnaşyp 3-nji orna mynasyp boldum. Bu bäsleşige gatnaşyp baýrakly orna mynasyp bolanyma begenjimiň çägi ýok. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň yzygiderli gurnaýan döredijilik bäsleşikleri, biz ýaş nesilleri edebiýada we sungada has-da höweslendirýär. Bu ýaryşda özüm ýaly ýeňiji bolan beýleki ýaş ýazyjylary hem gutlaýaryn we galamlarynyň ýiti bolmagyny arzuw edýärin.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

 

 

Okap bilersiňiz  Nurma...

IŇ TÄZE HABARLAR

Lempardyň tälimçiligi tamamlandy

Angliýanyň “Çelsi” toparynyň baş tälimçisi Frenk Lempard wezipesinden boşadyldy. Bu barada toparyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Bu toparyň düzüminde oýnap, ençeme kuboklary gazanan 42...

Bilim-ösüşiň çeşmesi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň bilim ulgamy döwrüň talaplaryna laýyklykda yzygiderli kämilleşdirilýär. Şeýle-de bu pudagyň binýatlyk esaslaryny pugtalandyrmak ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýurdyň...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...

Türkmenistanly talyplara Hindistandan teklip

Türkmenistanly talyplara Hindistanda hereket edýän bilim maksatnamalarynyň ikisi boýunça okamak teklip edilýär. Olar Hindi tehniki  we ykdysady hyzmatdaşlygy (ITEC) we Hindi medeni geňeşiniň (ICCR) maksatnamalarydyr. Bular...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...

«Aýly ýaz» gaplamalaryň görnüşlerini köpeldýär

Daşoguz şäherindäki «Aýly ýaz» hojalyk jemgyýeti gök önüm we miwe gaplamalarynyň görnüşlerine 24-e ýetirdi. Bu barada «Rysgal» gazeti habar berýär.
Okap bilersiňiz  VIII türkmen-german forumy öz işine başlady
«Diňe tebigy önüm» şygaryny öňe...

Daşary ýurtly aýdymçylaryň arasynda türkmen aýdymyny aýtmagyň halkara bäsleşigi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşiklerini yglan etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hasabat berildi. Degişli...

UEFA 2020-nji ýylyň nusgalyk düzümini yglan etdi

Ýewropanyň futbol assosiasiýalarynyň birleşigi 2020-nji ýylyň iň gowy futbolçylaryndan ybarat nusgalyk düzümi kesgitledi. Düzümde Germaniýanyň «Bawariýa», Ispaniýanyň «Real», «Barselona», Angliýanyň «Liwerpul», «Mançester Siti», Italiýanyň...