ESASY Atavatan Krossword

Atavatan Krossword


Krosswordyň soraglary

1. "Günäliň oduna bigünä ..." (Nakyl)
2. Kazyýete gelýän işleri onuň mejlislerinde garamak arkaly çözýän wezipeli adam
3. Köp zatdan habarly, bilimli.
4. Afrikada bir ada
5. Gyşdan soň gelýän ýyl pasly
6. Käbir Gündogar ýurtlarda döwletiň hökümdary
7. Selmeler maşgalasynyň şoralar uruguna degişli pürli agaç
8. Belli bir döwletiň resmileşdirilen ýaşaýjysy.
9. Metaldan ýasalan syrçaly ýa-da syrçasyz gap, tabak
10. Erigiň içi.
11. Barmak ýaly uzynlykdaky we ýogynlykdaky iki ujy çiş taýajygy ýa-da kiçeňräk mal süňki taýak bilen urlup oýnalýan oýun
12. Uly meýlis, şagalaň
13. Bir zada mynasyp, laýyk.
14. Gahryman Arkadagymyzyň “Atda wepa-da bar, sapa-da” kitabynda gürrüň edilýän meşhur seýisçi ... Annaýew.
15. Ýagyş ýagandan soň, asmanda peýda bolup, ýaý berip duran dürli reňkli zolak.
16. Mançester Ýunaýtediň ozalky hemaýatkäri
17. Gyzgyn.
18. Açyk, gyzyl gülli, ownuk ýaprakly, günorta ýurtlarda bitýän agaç
19. Gün ýaşyp, garaňky gatlyşan wagtynyň ady
20. Ýangyndan galan galyndy