Home Atavatan Krossword

Atavatan Krossword


Krosswordyň soraglary

1. Gaty gowy eýlenip bejerilen geçi derisi, ýukajyk gön
2. Demirgazyk buzlugynda, tokaýlarda ýaşaýan tüýlek, güýçli ýyrtyjy haýwan.
3. Ýüzi gaýdyp, kütelen, ýiti, ötmezek
4. Suwly ýap.
5. Içi tekstli ýa-da golýazmaly kagyz tagtalary daşlanan, sahaplanan görnüşindäki çap eseri.
6. Belli bir ugurdan işleri amala aşyrmak üçin guralan gurama
7. Togalak kösükleri iýilýän gök ekin
8. Goýun derisinden tikilýän milli eşik, possun
9. “... aýak gep getir” (nakyl).
10. “Dert – agladar, .. – sözleder” (nakyl).
11. Şygyr bilen däl­de, gürrüň, kyssa görnüşinde ýazylýan eser.
12. Togalak geometrik şekil
13. Bir zat paýlaşylanda her kime ýetýän hak, zat
14. Dil, söz.
15. Içinde galla we ş.m. zat owradar, döwer ýaly içi köwlüp aýrylan hojalyk enjamy
16. “... baýlyk ýa ýer bilen, ýa-da zer bilen” (nakyl)
17. Germaniýanyň milli futbol ýygyndysynyň goragçysy Filipp ..
18. Her hili agaçlar gögerip oturan, giden agaçlyk meýdan.
19. Haýwanlaryň bedenini örtýän ýumşak örtük.
20. Esasan, atlaryň, sanlaryň, sypatlaryň deregine ulanylýan söz topary.