Home Atavatan Krossword

Atavatan Krossword


Krosswordyň soraglary

1. “Aýda gelsin – ... gelsin” (Nakyl)
2. Bolmalysyndan artyk
3. Çökündi döwür.
4. XX asyryň 60-njy ýyllarynyň şahyry ... Nuryýew.
5. “Hatarda ... bolsa, ýük ýerde galmaz” (nakyl).
6. Ýazyjydyr şahyrlaryň kabul eden edebi ady, tahallus.
7. Örän uly, has uly
8. Kösükli birýyllyk ösümlik
9. Başam barmak bilen süýem barmagyň gerlen ýagdaýyndaky aralyga barabar uzynlyk ölçegi.
10. Ýanlykda ýaýylyp, ýagy alnan gatykdan galan çal.
11. Okuw dersi.
12. Ekin ekilmän ýatan boz ýer
13. Öz aýdýan zatlaryň dogrudygyny, mamladygyňy nygtamak, şonuň ýaly-da biriniň sözüni tassyklamak üçin aýdylýan ümlük.
14. Erşi gyzyl, argajy ýaşyl, gyzyl-ýaşyl öwsüp duran syk, tarada dokalýan ýuka ýüpek mata.
15. Gury sowuk, şatlama aňzak
16. Duzak, gapan.
17. Çäge gatyşykly ownuk çagyl
18. “... ýarasy biter, dil ýarasy bitmez” (Nakyl)
19. Gün düşýän ýer
20. Üzüm, gawun, garpyz ýaly miwe hem bakja ekinlerinden suwy gaýnadylyp alynýan süýji, goýy önüm.