TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ilkinki onluklar

‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady bilen 15:00-de jemlener we şol wagtky ýagdaýa görä iň köp okalan eserler degişli orunlary eýelär we baýraklar gowşurylar.

9 Dekabr 2019 senesindäki ýagdaýa görä, ilkinji onluga girýän eserleriň sanawy aşakda Size ýetirilýär.  Bu onluklar entek üýtgäp biler, Siz hem gowy gören eseriňizi dostlaryňyz bilen paýlaşyň, eseriň ýeňiji bolmagyna goşant goşuň! Unutmaýlyň biz awtora baha berermzok, esere baha berýäris!

 

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde goşgy boýunça ilkinji onluk (9.12.2019)

Muhammet BEKGIÝEW   Kakama Gowuşmadyk Hatlar      505 943

Aşyr Gurbangeldiýew  Huşum birýana                                  504 568

Baky Amanvazow      Döwruň meselesi                                466 543

Altyngözel Amanmämmedowa,Bagyşla diýmäge derek       341 457

Aliakbarowa Selbi      Atam                                                    204 383

Gylyçmyrat Döwletow  Buýsançnama                                     176 189

Abdyrahman Orazmämmedow   Sözde peýda ýok               21 538

Çaryýewa Jemal   Türkmen biz                                              16 261

Taçjemal Terliýewa   Sabyrlylyk                                              4 676

Gözel Umarowa   Eje maňa alajabag örüp ber                     3 568

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde makala, oýlanma boýunça  ilkinji onluk (9.12.2019)

 

Baýgeldi Çaryýew Geografiýanyň gutlagy                                  540 989

Güýjowa Näzikjemal      Kitaby ýatyp okamagyň zyýanlary!          356 971

Jelilberdi Nurberdiýew  Suw içmegiň peýdalary                            52 210

Toýly Hommyýew,    Çeltek hasaby                                               40 428

Ýusup Orazberdiýew  Beýik ýaşa                                                 38 429

Şirin Şirliýewa       Siz söýginiň dilini bilýäňizmi                            36 425

Sähetmyrat SÄHEDOW     Ýenede gün dogdy                           31 688

Kakajan Alyýew           Sagdyn düşünje                                      17 344

Ýazmuhammet Seýitmyrtadow     Mähir Mekdebi                        16 033

Abdyrahman Orazmämedow       Ulag baradaky arzuwum           15 918

Uzuk we Aýna Öwezowalar           Durmuş bu                             13 946

 

Ýene-de okaň

Mançester derbisi: Holandyň we Fodeniň taryhy rekordy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistandan Türkiýä adaty uçar gatnawlary başlaýar

Ata Watan Eserleri

Bolgariýa Azerbaýjandan tebigy gaz satyn alar

Ata Watan Eserleri

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistan bilen Hindistanyň söwda dolanyşygy 114 million dollara deňdir

Adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Owganystan Türkmenistan bilen import ylalaşyklaryny baglaşmakçy

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk jemlendi

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutyna täze rektor bellendi

Pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär

Teswirle