“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ilkinki onluklar

‘Ata Watan eserleri’ bäsleşiginde jemleýji günüň ýakynlaşýan wagty birinjilik ugrunda çekeleşik gyzgalaňly ýagdaý emele getirýär. Bäsleşigiň şertlerine görä, bäsleşik 20 Dekabr 2019 senesinde Türkmenistan sagady bilen 15:00-de jemlener we şol wagtky ýagdaýa görä iň köp okalan eserler degişli orunlary eýelär we baýraklar gowşurylar.

9 Dekabr 2019 senesindäki ýagdaýa görä, ilkinji onluga girýän eserleriň sanawy aşakda Size ýetirilýär.  Bu onluklar entek üýtgäp biler, Siz hem gowy gören eseriňizi dostlaryňyz bilen paýlaşyň, eseriň ýeňiji bolmagyna goşant goşuň! Unutmaýlyň biz awtora baha berermzok, esere baha berýäris!

 

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde goşgy boýunça ilkinji onluk (9.12.2019)

Muhammet BEKGIÝEW   Kakama Gowuşmadyk Hatlar      505 943

Aşyr Gurbangeldiýew  Huşum birýana                                  504 568

Baky Amanvazow      Döwruň meselesi                                466 543

Altyngözel Amanmämmedowa,Bagyşla diýmäge derek       341 457

Aliakbarowa Selbi      Atam                                                    204 383

Gylyçmyrat Döwletow  Buýsançnama                                     176 189

Abdyrahman Orazmämmedow   Sözde peýda ýok               21 538

Çaryýewa Jemal   Türkmen biz                                              16 261

Taçjemal Terliýewa   Sabyrlylyk                                              4 676

Gözel Umarowa   Eje maňa alajabag örüp ber                     3 568

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde makala, oýlanma boýunça  ilkinji onluk (9.12.2019)

 

Baýgeldi Çaryýew Geografiýanyň gutlagy                                  540 989

Güýjowa Näzikjemal      Kitaby ýatyp okamagyň zyýanlary!          356 971

Jelilberdi Nurberdiýew  Suw içmegiň peýdalary                            52 210

Toýly Hommyýew,    Çeltek hasaby                                               40 428

Ýusup Orazberdiýew  Beýik ýaşa                                                 38 429

Şirin Şirliýewa       Siz söýginiň dilini bilýäňizmi                            36 425

Sähetmyrat SÄHEDOW     Ýenede gün dogdy                           31 688

Kakajan Alyýew           Sagdyn düşünje                                      17 344

Ýazmuhammet Seýitmyrtadow     Mähir Mekdebi                        16 033

Abdyrahman Orazmämedow       Ulag baradaky arzuwum           15 918

Uzuk we Aýna Öwezowalar           Durmuş bu                             13 946

 

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasy bilen hyzmatdaşlyk

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

27-nji Fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Psihologiýa we kämil bilim

Ata Watan Eserleri

“Talyp gözeli – 2024” atly gözellik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar