TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

At çapyşyklary we harby ýöriş

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Garaşsyzlyk baýramynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralar barada hem hasabatlar berildi.

Şol hasabatlardan görnüşi ýaly, 28-nji sentýabrda paýtagtymyz Aşgabatdaky Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky atçylyk sport toplumlaryna at çapyşyklary geçiriler. Bu çapyşyklaryň ýokary derejede gurnalmagy babatda degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem mejlisde ýurdumyzyň baş baýramy – Garaşsyzlyk gününe bagyşlanyp geçiriljek harby ýörişe hem ýokary derejede taýýarlyk görmek babatda degişli tabşyryklar berildi.

Bulary hem okaň!

Pakistanda TOPH taslamasynyň gurluşygyna başlanar

Ses we ýylylyk saklaýjy serişdeler öndüriler

Zähmet haklary ýokarlandyrmak: 2021-nji ýylyň býujeti

2020 ýyly üçin ykdysady çaklamalary

Birža paýdarlar jemgyýetine öwrüler: Paýnamalar hususy tarapa satylar

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

 

Ýene-de okaň

Dünýä çempionatynda ilkinji gezek zenan emin eminlik etdi

Katar-2022: Ýaponiýa pleý-off tapgyrynda, Germaniýa öýüne dolandy

Katar-2022: Messili Argentina 1/8 finala çykdy

Teswirle