SPORT

Asyryň boks tutluşygy: Fýuri-Usik duşuşýar

Beýik Britaniýanyň meşhur boksçysy Taýson Fýuri bilen ukrain boksçy Aleksandr Usigiň arasynda boks tutluşygyny geçirmek babatda ylalaşyk baglaşyldy. Bu asyryň boks tutluşygy dünýäniň boks boýunça absolýut çempionyny kesgitlär.

Boks tutluşygy Saud Arabystanyda geçiriler. Bu barada ýurduň dynç alyş boýunça baş müdirliginiň ýolbaşçysy Türki Al aş-Şeýh belläp geçdi.

– Bu tutluşygy hemmeler köpden bäri garaşyp ýördi. Dünýäniň iki çempiony ahyrsoňy duşuşarlar. Boks taryhynyň iň uly tutluşygynyň biri bolar. Biz şeýle çäräniň guramaçylygyna gatnaşýandygymyza buýsanýarys – diýip, Al aş-Şeýh belledi.

Bu boks duşuşygynyň 2023-nji ýylyň dekabrynda ýa-da indiki ýylyň ýanwarynda geçirilmegi mümkin. Duşuşygyň anyk senesi soňra yglan ediler.

Ýene-de okaň

Gurban Berdiýewiň “Dinomasy” birinjilige geçdi

“Merw” (Türkmenistan) – “Rawşan” (Täjigistan): 1-1

Messi XXI asyryň iň güýçli futbolçysy

Kuraş boýunça dünýä çempionaty Türkmenistanyň üstünligi bilen tamamlandy

Türkmenistan 3-nji altyn medalyny gazandy

Ata Watan Eserleri

Ronaldonyň Saud Arabystanyda muzeýi açyldy