PEÝDALY MASLAHAT

Aşgabatdaky «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna haýsy awtobuslarda baryp bolýar?

Golaýda Aşgabatyň günorta böleginde Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň we täze medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Täze seýilgäh meýdançasyna barmak we täsin ýadygärligi görmek üçin Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary hem-de paýtagtyň myhmanlary 35-nji (Awtokombinat – «Saglyk ýoly») we 20-nji (Demir ýol menzili –«Saglyk ýoly») awtobus ugurlaryndan peýdalanypbilerler.

Ýatlatsak, Aşgabadyň günortasynda ýerleşýänMagtymguly Pyragynyň 60 metrlik heýkeli we medeni-seýilgäh toplumy 17-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň we köp sanly myhmanlaryň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açyldy.

Ýene-de okaň

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmek

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda biometrik pasport nokady açyldy