TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Aşgabatda Ysraýylyň ilçihanasy açyldy

Ysraýyl Döwletiniň daşary işler ministri Eli Koýen bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabat şäherinde Ysraýylyň hemişelik ilçihanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Açylyş dabarasyna ýurdumyzdaky daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Mälim bolşy ýaly, düýn agşam Aşgabada gelen Ysraýylyň daşary işler ministri birnäçe duşuşyklar geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşan daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy oba hojalygy we suw hojalygy, lukmançylyk we innowasiýa tehnologiýalary pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge bolan gyzyklanmasyny beýan etdi.

 

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle