JEMGYÝET

Aşgabatda welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler

2021-nji ýylda Aşgabat şäherinde welosport boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Bu barada şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen dabarada çykyş eden Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçysy Dawid Lappartýen belläp geçdi.

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen dabaralara Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Şeýle hem dabara hökümet agzalary, ministrlikleri we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtly ilçiler, ýerli we daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Şol dabarada çykyş eden Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçysy Dawid Lappartýen Türkmenistanyň başlangyjy bilen tutuş dünýäde Bütindünýä welosiped gününiň bellenýändigini aýtdy. Ol şeýle halkara baýramçylygyň geçirilmeginde hem-de welosiped sportunyň köpçülikleýin ýaýbaňlandyrylmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň goşandynyň uludygyny belledi. Türkmenistanyň Prezidentiniň iň köp welosiped münýän hem-de bu ugurda diplomatik tagallalary edýän Liderdigini bellän Dawid Lappartýen Türkmenistanda welosiped sportunyň hem yzygiderli ösdürilýändigini belledi. Mertebeli myhman 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatynyň Aşgabatda geçiriljekdigini uly buýsanç bilen belläp geçdi.

Şeýle hem ol Halkara welosipedçiler birleşigi tarapyndan hormatly Prezidentimize welosiped sportunyň köpçülikleýin ýaýbaňlandyrylmagyna goşýan ýokary şahsy goşandy üçin ýörite minnetdarlyk şahadatnamasy bilen sylaglanandygy belläp, şol şahadatnamany gowşurdy. Mundan başga-da, ol 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatynyň Aşgabatda geçirilmegi bilen baglanyşykly şahadatnamany hem berdi.

Bu ýaryşy kabul etmek üçin Türkmenistanyň örän ajaýyp mümkinçilikleri bar. Anyk mysallar hökmünde bolsa, ýurtda soňky ýyllarda iri sport ýaryşlary yzygiderli geçirilýär. 2017-nji ýylda Aziada, 2018-nji ýylda “Amul-Hazar 2018” halkara rallisi, agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty üstünlikler ebeslenip geçirildi, 2020-nji ýylda sambo boýunça Dünýä çempionaty geçiriler.

2021-nji ýyldaky dünýä çempionatyny Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesindäki döwrebap welotrek binasynda geçirmek göz öňünde tutulýar.

 

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri