TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Aşgabatda Türkmen-German iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Aşgabatda bilelikdäki Türkmen-German iş toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi.

Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri, german tarapyna bolsa – Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysady işler we energetika ministrliginiň Daşary syýasat departamentiniň ýolbaşçysynyň orunbasary ýolbaşçylyk etdiler.

Gepleşikleriň barşynda ykdysadyýetiň dürli ugurlaryna degişli bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistanyň we Germaniýanyň işewürler toparynyň arasyndaky özarahereketleriň derejesine ýokary baha berdiler, şeýle-de ýurtlaryň ikisinde hem maýa goýum şertleriniň mundan beýläk hem ösdürilmegi babatynda teklipleri orta atdyrlar.

Mejlise gatnaşyjylar nebitgaz çykaryjy senagatda, maliýe we saglygy goraýyş ulgamynda häzirki we geljekki taslamalara seredip geçdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli ulgamlarynda işleýän hünärmenleriň hünär derejeleriniň ýokarlandyrylmagy boýunça maksatnamalary guramagyň mümkinçiliklerine seredildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri oktýabr aýynda duşuşarlar

BMG-niň Baş Sekretary Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy: Türkmenistanyň Prezidentiniň Gutlagy

Teswirle