TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi guralar

2020-nji ýylyň 12-14-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler. Bu sergide Türkiýäniň öňdebaryjy kompaniýalarydyr firmalary gatnaşar. Däbe öwrülen sergi iki doganlyk ýurduň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklaryň has-da pugtalanmagyna uly itergi berer.

Türkiýäniň “Meridyen Uluslararası Fuarcılık” kompaniýasy tarapyndan guralan bu sergide gurluşyk serişdeleri, durmuş tehnikasy, elektronika önümleri, ýumşak bina mebelleri, dokma önümleri, durmuş himiýasyna degişli serişdeler, azyk senagatynyň dürli görnüşli önümleri we hojalyk harytlary görkeziler.

Şu ýyl 10-njy gezek geçirilýän bu sergä Türkiýe Respublikasyndan ýokary derejeli döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Sergi Türkiýäniň eksport harytlarynyň tanyşdyrylmagy babatda uly ähmiýete eýedir.

2019-njy ýylda 9-njy gezek geçirilen bu serginiň açylyş dabarasynda Türkiýe Respublikasynyň söwda ministri Ruhsar Pekjan, Türkiýe Respublikasynyň BirŽalar we Palatalar Bileleşiginiň ýolbaşçysy Rifat Hisarjyklyogly, Daşary söwda gatnaşyklary geňeşiniň türk-türkmen işewürler geňeşiniň ýolbaşçysy Halil Awjy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Söwda edarasynyň ba’ sekretary Adem Kula, türk kompaniýalarynyň wekilleri we “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň baş redaktory gatnaşypdy.

Ýene-de okaň

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle