JEMGYÝET

Aşgabatda “Stambul prosessiň” tehniki toparlaryň duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosessiň çäklerinde “Sebit infrastrukturalary” atly ynamy berkitmek çärelerine gatnaşýan ýurtlaryň sebitara tehniki toparlarynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi.

Bu mejlise Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçylary we wekilleri, “Stambul prosessine” gatnaşyjy döwletleriň, şeýle-de bu başlangyjy goldaýan halkara guramalaryň ygtyýarly wekilleri gatnaşdylar. Duşuşyk ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýardam bermeginde gurnaldy.

Öz çykyşynyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.S.Hajyýew Owganystanda howpsuzlygy we durnuklylygy kesgitleýän faktor bolup hut infrastruktura taslamalaryň çykyş edýändigini belledi. Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň, Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan demir ýolunyň, Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrikgeçiriji liniýasynyň gurulmagy ýaly taslamalaryň durmuşa geçirilmegine milli derejede uly üns berilýär.

Duşuşygyň dowamynda gatnaşyjylar taslamalaryň we ylalaşyklaryň amala aşyrylyşyna seredip geçdiler, sebitdäki häzirki ýagdaý barada pikir alyşdylar hem-de “Stambul prosessiniň” esasy maksadyny – sebit hyzmatdaşlygyny geljekde ösdürmek, gepleşikleriň we ynamy berkitmek çäreleriň üsti bilen Owganystana gönükdirilen (Owganystan bilen bagly) ykdysady we syýasy gatnaşyklary amala aşyrmak işlerini dowam etmek hakynda ylalaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy