TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Aşgabatda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygy

Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň Owganystan boýunça ýörite wekilleriniň we ilçileriniň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystanyň Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň we ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Terhi Hakalanyň we ÝB-niň Owganystandaky ýörite wekili Tomas Niklassonyň gatnaşmagynda duşuşyk geçiriler. Bu barada ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy habar berýär.

​Duşuşygyň maksady 2021-nji ýylda wirtual görnüşde başlanan we 2022-nji we 2023-nji ýyla çenli işlenip düzülen Owganystan boýunça gepleşik platformasyny dowam etdirmek bolar.

2023-nji ýylyň 25-26-njy maýynda duşuşyga gatnaşyjylar Owganystandaky wakalary we ykdysady ýagdaýy ara alyp maslahatlaşarlar we Owganystanyň halkyna kömek bermekde we umumy gyzyklanma bildirilýän ugurlarda hyzmatdaşlygy güýçlendirmekde dowam etdirilýän hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmaga ajaýyp mümkinçilik bolar.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle