JEMGYÝET

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçirilýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda owgan  harytlarynyň sergisi öz işine başlady. 6-njy marta çenli dowam edýän sergä Owganystandan 100-e golaý kompaniýa gatnaşyp, özüniň senagat, ýeňil we azyk senagaty, halyçylyk we beýleki ugurlarda öndürýän harytlaryny görkezýär.

Söwda-senagat edarasynda owgan harytlarynyň sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi. Oňa hökümet agzalary, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalaryň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

“Ata Watan Media” toparynyň hem gatnaşan sergisine Owganystanyň senagat we söwda ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Alhaj Nuruddin Aziziniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy. Serginiň açylyş dabarasyndan soňra myhmanlar harytlar bilen tanyşlyk geçdiler.

Owganystanyň senagat we söwda ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Alhaj Nuruddin Azizi bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew owgan kompaniýalarynyň diwarlyklaryndaky harytlar barada maglumat aldylar.

Sergi zalynyň diwarlyklarynda owgan kompaniýalarynyň azyk senagatyna degişli önümleri, dürli süýji-köke önümleri, ýeňil senagat boýunça aýapgak önümçiligi, dokma önümleri, şeýle hem mermer we granit ýaly senagat önümçiligine degişli harytlary ýerleşdirilipdir. Şeýle hem sergä Owganystanyň birnäçe bank düzümine degişli banklar hem diwarlyklaryny açyp, öz mümkinçiliklerini görkezýär.

Sergide Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralary bilen bir hatarda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli hususy pudagyň wekilleriniň önümleriniň diwarlyklary hem ýerleşdirildi.

Sergi 6-njy marta çenli öz işini dowam eder.

Ýene-de okaň

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerini ýakyndan tanalyň!

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler