TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Aşgabatda halkara ulag maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri özara arabaglanyşyk we ösüş” atly halkara maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişina görä, bu forum halkara we sebitara derejesinde häzirki zaman ulag-logistika ulgamynyň hereketiniň işjeňleşdirmäge gönükdirilendir.

Ony şu ýylyň 18-19-njy iýulynda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda geçirmek meýilleşdirilýär.

Maslahatyň çäklerinde halkara ulag we üstaşyr geçelgelerini döretmek hakynda Eýran Yslam Respublikasynyň, Katar Döwletiniň, Oman Soltanlygynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň hökümetleriniň arasyndaky ylalaşygyň Aşgabat ylalaşygy iş komitetiniň 3-nji mejlisini, Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan-Eýran we Täjigistan-Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Türkiýe geçelgeleri boýunça Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 1-nji iş duşuşygynyň geçirilmegi meýilleşdirilýär.

Maslahatyň gün tertibine ekologiýa ugurlary, durnukly ösüş ulgamy, pudagy ösdürmekde ylmyň we bilimiň orny, sanlylaşdyrmak ýaly möhüm meseleler girizildi.

«Sanly çözgüt – 2022» atly bäsleşik badalga alýar

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle