TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Aşgabat-Türkmenabat awtobany ýük gatnawlaryny işjeňleşdiriler

Şu gün Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň ulanmaga berilýär.

Şoňa laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde berlen hasabatlara görä, Täze ýokary tizlikli ýoluň degişli böleginde Aşgabat — Kaka, Aşgabat —Duşak we Aşgabat — Tejen şäherara ugurlary boýunça awtobus gatnawlaryny hem-de ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçelgeleriniň mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, Türkmenbaşy — Artyk, Türkmenbaşy — Sarahs, Türkmenbaşy — Ymamnazar, Türkmenbaşy — Farap we beýleki birnäçe ugurlarda üstaşyr ýükleri daşaýan awtoulag serişdeleriniň gatnawyny ýola goýmak meýilleşdirilýär.

 

«Fitch Ratings» reýtingi Türkmenistana täze maýa goýumlaryny çekmäge kömek edýär

Ýene-de okaň

Eýranyň paýtagtynda «IAPEX-2022» halkara awtoulag sergisi geçiriler

Aşgabat şäherinde Stomatologiýa merkezi gurlar

Aşgabatda Halkara pediatriýa merkezi gurlar

Teswirle