TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Aşgabat şäherinde Welosiped binasy gurlar

Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew «Aşgabat şäherinde Welosiped binasyny gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan bina Çandybil şaýoly bilen Bekrewe köçesiniň çatrygynda oturdylar.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan halkara bäsleşiginiň yglan edilendigi, bäsleşigiň netijeleri boýunça «Sport ýyldyzy» hususy kärhanasyna desgany bina etmek ynanylandygy habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp,
BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip, yglan etmek hakynda Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli oturdyljak binanyň taslamasynda halkymyzyň baý taryhynyň hem-de häzirki gazanýan üstünlikleriniň şöhlelenmelidigini nygtady. Türkmen topragy häzirki wagtda täze hil derejesinde gaýtadan dikeldilýän şöhratly Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginde ýerleşýär.

Häzirki wagtda welosiped adamzadyň iki ýüz ýyldan gowrak peýdalanyp gelýän ekologiýa zyýansyz ulagyň nusgasydyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Mundan başga-da, welosiped sporty ekologiýa abadançylygyna hem-de adamyň saglygyny berkitmäge ýardam berýän bütin dünýäde sportuň iň meşhur görnüşleriniň biridir.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminama gol çekip, geljekde paýtagtymyzyň nyşanlarynyň birine öwrülip, bu ajaýyp heýkeltaraşlyk kompozisiýasynyň özünde oňyn kalby joşgunlylygy jemlemelidigini, Türkmenistanyň belent döredijilik ruhuny, onuň ynsanperwer gymmatlyklara hem-de halkara sport hereketine ygrarlydygyny, gülläp ösüşe we rowaçlyga ymtylyşyny alamatlandyrmalydygyny nygtady.

Bina gurlanda gurluşyk we binagärlik ulgamynda iň oňat tejribäni peýdalanmagyň zerurdygyny belläp, milli Liderimiz wise-premýere desgadaky işleri bellenen meýilnamalara laýyklykda alyp barmagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Karary elektron resminama dolanyşygy ulgamy boýunça onuň dessine ýerine ýetirilmegi üçin wise-premýere ugradyldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle