Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde täze ýolbaşçylar bellenildi

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň käbirinde guramaçylyk meselelerine garady. Bu barada milli Liderimiz degişli Permandyr kararlara gol çekdi. Şol resminamalar laýyklykda: Abdymuhammet Begmyradowiç Aramow Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkimi wezipesine bellenilip, ol Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Rejepalyýew Atamyrat Gurbandurdyýewiç, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Aşgabat şäheriniň … Continue reading Aşgabat şäheriniň häkimliklerinde täze ýolbaşçylar bellenildi