TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň Polisiýa ýol gözegçiligi bölüminiň Bellige alyş we synag bölümçesiniň Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary.

  1. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly şäherçesiniň 2216-njy köçesiniň 12-nji jaýy. Polisiýanyň ýol gözegçiligi bölümi. (Dynç gününden başga)
  2. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Bekrewe şäherçesiniň Bekrewe köçesiniň 50-nji jaýynyň Büzmeýin etrap polisiýa bölüminiň 1-nji polisiýa bölümçesi. (Dynç gününden başga)
  3. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Altyn asyr köçesiniň 3-nji jaýy Büzmeýin etrap polisiýa bölümi. (Dynç gününden başga)
  4. Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Täçmämmet Suhangulyýew köçesiniň 31-nji jaýy, Berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň 3-nji asudalygy goraýyş jemgyýetçilik merkezinde. (Dynç gününden başga)
  5. Aşgabat şäheriniň Altyn Asyr gündogar bazarynyň günortasynda ýerleşýän awtoduralgasy (hepdäniň ähli günleri işleýär. Dynç güni sagat 13:00 çenli)

17.06.21 y · Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle