DÜNÝÄ

Aşgabat jemleýji resminamasy BMG-niň resmi dillerinde çap edildi

Aşgabat jemleýji resminamasy BMG-niň Baş Assambleýasynyň  75-nji mejlisiniň we Howpsuzlyk Geňeşiniň resminamasy hökmünde ýaýradyldy.

 Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda «Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti» atly halkara maslahaty üstünlikli geçirildi. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Şeýle-de bu maslahatda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Ýusef Ben Ahmed Al-Usaýminň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Wladimir Norow hem-de ÝUNESKO-nyň Baş direktory Odre Azule wideoýüzlenmeler bilen çykyş etdiler.

«Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde ähmiýeti» atly halkara maslahatyň netijeleri boýunça Aşgabat jemleýji resminamasy kabul edildi.

Aşgabat jemleýji resminamasy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň hem-de  Howpsuzlyk Geňeşiniň resminamasy hökmünde ýaýradyldy we BMG-niň resmi dillerinde çap edildi.

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary maslahatlaşyldy

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

Aşgabat şäheriniň gününde 136 sany ýaşaýyş jaýy ulanmaga berler

Türkmenistan-Atom energiýasy boýunça halkara agentligi: hyzmatdaşlyk üçin täze teklipler

Türkmenistan Bahreýn Patyşalygyna ilçi belledi

Italiýa-Merkezi Aziýa daşary işler ministrleriniň duşuşygy bolar