SPORT

Aşgabat hokkeý boýunça halkara ýaryşa taýýarlanýar

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti 15 — 20-nji aprel aralygynda  hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçirmäge taýýarlyk görýär.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 18-nji fewralynda gol çeken Karary bilen, ýaryşy geçirmek baradaky guramaçylyk topary döredilipdi. Şondan bäri ýaryşa taýýarlyk görmek işleriniň çäklerinde onuň Düzgünnamasy düzülip, ol guramaçylar — Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hem-de Türkmenistanyň Hokkeý federasiýasy tarapyndan tassyklanyldy.

Düzgünnama resmi çakylyk haty bilen bilelikde, diplomatik ýollar arkaly Belarusyň, Eýranyň, Ermenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Tatarystanyň (Russiýa Federasiýasy), Omanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň hem-de Bahreýniň degişli hokkeý klublaryna ýollanyldy.

Hokkeý boýunça halkara düzgünlere laýyklykda, ýaryşa gatnaşýan toparlara amatly şertleri döretmek maksady bilen, Gyşky oýunlar sport toplumynyň uly we kiçi buzly meýdançalarynda ýaryşyň «A» we «B» toparçalaryndaky duşuşyklaryň yzygiderli geçirilmegi meýilleşdirildi. Zerurlyga görä, ýaryşa gatnaşýan hokkeý toparlarynyň türgenleşiklerini Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Milli Olimpiýa sport köşgüniň» hem-de Içeri işler ministrliginiň ýanyndaky «Galkan» gyş sport merkeziniň buzly meýdançalarynda geçirmek bellenildi.

Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Ýene-de okaň

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri

Garet Sautgeýt Angliýanyň tälimçisi wezipesinden gitdi

“Real Madrid” topary Kilian Mbappeni tanyşdyrdy

Ata Watan Eserleri