BIZNES

Aşgabat bilen Pariž söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi Maksat Çaryýew bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekiliýeti Fransiýanyň kompaniýalary bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşykda Aşgabat bilen Parižiň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ugurlaryna seredildi.

Hususan-da, fransuz maýa goýumlarynyň hasabyna Türkmenistanyň çäginde dokma, gaýtadan işleýän we obasenagat pudagyna degişli bilelikdäki kärhanalary döretmek meselesine seredildi. Şunuň bilen baglylyk,da türkmen ilçisi fransuz işewürler toparyna Türkmenistandaky maýa goýum taslamalaryna gatnaşmaga çagyrdy.

Fransiýanyň işewür düzümlerine Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ýagdaýy, ulag-logistika ulgamynyň ösüşiniň mümkinçilikleri barada maglumat berlip, munuň Pariž bilen Aşgabadyň Aziýa-Ýuwaş ummany döwletleri bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak üçin ulanylyp boljakdygyny bellediler.

Şeýle hem taraplar şu ýylyň 24-25-nji aprelinde Pariž şäherinde geçiriljek Türkmenistanyň energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek baradaky halkara forumyň ähmiýetini bellediler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar