SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Şu günden ― 2024-nji ýylyň 1-nji maýyndan başlap, Aşgabat-London-Aşgabat aralygynda göni howa gatnawy hepdede iki gezek amala aşyrylyp başlandy.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň «Boeing»-i bu ugur boýunça gaýtadan dikeldilen gatnawyň täze uçuşyny şu gün sagat 12:00-da Aşgabat halkara howa meňzilinden amala aşyryldy. Uçar London şäheriniň ýerli wagty bilen sagat 15:10-da gonar. Ýerli wagt bilen sagat 16:55-de yzyna ugrajak uçar Aşgabada gije sagat 03:00-da dolanyp geliner.

Mundan beýläk «Türkmenhowaýollary» agentligi ýurdumyzyň we Beýik Britaniýanyň paýtagtlaryny birleşdirýän uçuşlary her hepdäniň çarşenbe we şenbe günlerinde amala aşyrar.

Türkmen paýtagtyny günbatar Ýewropanyň iň iri şäherleriniň biri bilen birleşdirýän bu uçuş iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklaryň barha ilerlemegine ýol açar.

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar