TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Aşgabadyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Sungatyň muşdaklaryna paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda şu hepdäniň dynç alyş günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň şu günki ― 10-njy apreldäki sanynda şeýle habar berilýär:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda 11-nji aprelde «Söýgi hem mekirlik», 12-nji aprelde «Saňa ýalan, maňa çyn» atly oýunlar görkeziler. Sahna eserleriniň ikisi hem agşam sagat 19-da başlanar.

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI SAZLY-DRAMA TEATRYNDA 11-nji aprelde «Tulpar gyz», 12-nji aprelde «Bir Selbiniň yşkynda» atly oýunlar görkeziler. Bu eserler hem agşam sagat 19-da başlanar.

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRYNDA 11-nji aprelde «Söýgi duralgasy», 12-nji aprelde «Hak aşyklar» atly oýunlara tomaşa edip bilersiňiz. Oýunlaryň başlanýan wagty agşam sagat 19.

A.S.PUŞKIN ADYNDAKY DÖWLET RUS DRAMA TEATRYNDA iki gün hem iki eser görkeziler. Has takygy 11-nji aprel güni gündiz sagat 12-de çagalar üçin «Bremenli sazandalar», agşam 19-da bolsa ulular üçin «Bäş agşam» atly sahna eserleri bolar. 12-nji aprelde bolsa gündiz 12-de «Dýuýmjagaz», agşam 19-da «Ene ýüregi» atly eserlere tomaşa edip bilersiňiz.

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRYNDA 11-nji aprelde «Lir», 12-nji aprelde «Ýediň enesi» atly eserler görkeziler. Oýunlaryň ikisi hem agşam sagat 19-da başlanar.

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRYNDA hem her güne iki eser meýilleşdirildi. Eger siz «Bir we iki» atly gyzykly tomaşa ozal tomaşa etmedik bolsaňyz, onda bu eser 11-nji aprel güni gündiz sagat 12-de ýene bir gezek görkezilýär. Şol gün agşam sagat 19-da bolsa «Çagaly öý bazar» atly başga bir gyzykly oýun başlar. Tetaryň 12-nji apreldäki meýilnamasynda gündiz sagat 12-de «Altyn jüýje», agşam 19-da bolsa «Jüýteniň toýy» atly eserler bar.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKINDE bolsa iki gün hem gyzykly tomaşalar garaşýar. «Täsin, şowhunly çykyşlar» diýlip atlandyrylýan tomaşalar 11-nji aprelde 18:00-da. 12-nji aprelde 16:00-da başlanar.

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle