TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Arylaryň global kartasy döredildi

Dünýäde dürli yklymlarda dürli sebitlerde ýaşaýan arylaryň 20 müňe golaý görnüşi bar. Keselleriň, pestisidleriň we tebigy ýaşaýyş ýerleriniň azalmagy sebäpli olaryň sany barha azalýar. Alymlar bu mör-möjekler barada bar bolan maglumatlary ulgamlaşdyrmak kararyna geldiler we arylaryň global kartasyny döretdiler. Bu kartanyň üsti bilen olaryň görnüşleriniň dürlüligini gorap bolar. Alymlar dünýädäki arylaryň 6 milliondan gowrak jemgyýetçilik ýazgysyny gözden geçirenden soň, arylaryň görnüşleriň köpüsi Demirgazyk Amerikada, Afrikada we Ýakyn Gündogarda jemlenendigini anykladylar. Diňe bal arylary däl, eýsem bu jandarlaryň başga toparlary hem degişlidir. Adatça tropiki ýerlere çemeleşmek bilen haýwanlaryň görnüşleriniň dürlüligi ýokarlanýar.

 

Täleýnama Sahypamyz

“Ýyldyzlar näme diýýär” –eger bu soragyň jogaby Sizi gyzyklandyrýan bolsa onda bu sahypamyzy yzygiderli yzarlaň!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Ýokary kazyýetiň başlygy täzelendi

Türkmenistanda täze milli howpsuzlyk ministri wezipä bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle