SPORT

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

Dünýä belli futbol hünärmeni Arsen Wenger türkmenistanly janköýerleri wideoýüzlenme ýollady. Bu barada “jankoyer.com.tm” internet neşiri habar berdi.

Iňlis dilindäki ýüzlenmede: «Salam, türkmenistanly janköýerler we futbolsöýüjiler! Men size futbolda juda beýik halk bolmagyňyzy arzuw edýärin! Şuny ýatdan çykarmaň: bilim çagalaryňyzdan başlanýandyr. Ine, şonda ähli üstünliklere ýetmek mümkin. Men size ynanýaryn» diýen ganatlandyryjy sözler bar.

Arsen Wenger şu günler FIFA-nyň Katarda geçirýän okuw maslahatyna gatnaşýar. Bu maslahata Merkezi Aziýadan türkmenistanly FIFA-nyň tehniki hünärmeni Röwşen Meredow wekilçilik edýär.

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar