TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Armyt toşaby

Toşap biziň ýurdumyzda hem iň köp iýilýän iýmitlerden biridir. Her m]wsxmde Öýde taýýarlanýan toşabyň tagamy beýleki önümlerden tapawutlydyr. Şol sebäpli saçakda köplenç toşap kemçilik etmeýär. Esasanam ertirlik üçin has zerur iýmitleriň biridir. Armyt miwesi hem molýus öndürýän iýmitleriň arasynda. Armyt toşaby, peýdasy taýdan iň halanýan iýmitleriň biridir. Bedene köp oňyn täsirleri hasaba alynandyr.

Armyt toşabynyň peýdalary şu aşakdakylardyr:

Böwrekleri yzygiderli işledýär.

Bedeniň çägeli we daşlaryny aýyrmaga kömek edýär.

Bloodokary gan basyşyny peseltmäge kömek edýär.

Gany arassalamak bilen damarlaryň işleýşini gowulandyrýar.

Ganazlyk üçin peýdaly.

Içege problemalary üçin sarp edilip bilner.

Nerwleri köşeşdirýär we tolgunmagy, aladany we stressi peseldýär.

Akyl ýadawlygyny aýyrýar.

Göwreli aýallarda gusmak duýgusyny peseldýär.

Iýmit siňdiriş meselesi üçin gowy.

Suwsuzlyk duýgusyny öçürýär.

Bilelikdäki kalsifikasiýa, nikris we revmatizmde peýdaly önüm.

Armyt toşaby örän ýokary kaloriýaly önüm bolmasa-da, aşa köp sarp etmek semremeklige sebäp bolup biler. Nahardan öň iýmek maslahat berilýär. Süýji keselinden ejir çekýänler, aşa köp iýmeklik maslahat berilenok. Süýji keseli üçin az azdan sarp edilse gowy iýmit çeşmesi hökmünde ulanylyp bilner. Saglyk nukdaýnazaryndan görkezýän peýdalaryny doly synlamak üçin, tebigy ýagdaýda öndürilendigine üns berildi. Dürli kompaniýalar tarapyndan zawodlarda öndürilen toşaplary  hem iýip bolýar, ýöne tebigy ýagdaýda öndürilen toşap has täsirli netijeleri berýär. Immunitet pes bolan döwürlerde gyşda iýip bolýar. Armyt toşaby, esasanam iýmit siňdiriş we çykaryş meselelerinde täsirli önümdir.

 

MÜRRIKOW  Berdimyrat,

TOHU-nyň mugallymy

 

Türkmenistan özüniň eksportda gazananlaryny görkezer

 

 

Ýene-de okaň

Bitaraplyk- bagtymyz

Ata Watan Eserleri

Radiožurnalistler bilen duşuşyk

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: döwletara gatnaşyklarynyň täze ugry

Teswirle