TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Arkadag şäheri: ylym-bilim we saglygy goraýyş edaralaryna ýolbaşçylar bellendi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, maslahatda birnäçe guramaçylyk meselelerine garaldy.

Maslahatda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Nurmuhammet Amannepesow Arkadag şäherinde ylym-bilim, saglygy goraýyş we jemgyýetçilik guramalary boýunça edaralary boýunça wezipä bellenen ýolbaşçylar barada hasabat berdi.

 • Ýanwar Annaýew – Arkadag şäheriniň Bilim müdirliginiň başlygy
 • Aýjahan Babaýewa – Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hüner okuw mekdebiniň direktory
 • Maýa Öküzowa – Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň direktory.
 • Mergen Nazarow – Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory.
 • Allanur Hajymyradow – Arkadag şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy
 • Ýusup Işangulyýew – Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiri.
 • Hemraguly Haşyrow – Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Saglyk öýi boýunça orunbasary.
 • Rejep Orazberdiýew – Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Onkologiýa merkezi boýunça orunbasary.
 • Şöhratniýaz Meredow – Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň “Tiz kömek merkezi” boýunça orunbasary.
 • Bahar Orazmyradowa – Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Enäniň we çaganyň saglygy goraýyş merkezi boýunça orunbasary.
 • Ýusupmyrat Baýjaýew – Arkadag şäheriniň Bedenterbiýe we sport müdirliginiň başlygy.
 • Kerwenguly Çarygulyýew – Arkadag şäheriniň Köpugurly sport toplumynyň direktory.
 •  Berdimämmet Atdyýew – Arkadag şäheriniň 10 müň orunlyk stadionynyň direktory.
 •  Gurbannazar Öwezsähedow – Arkadag şäheriniň Sport merkeziniň direktory.
 • Orazgül Pygamowa – Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy.
 • Annamyrat Ýollyýew – Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň Arkadag şäher birleşmesiniň başlygy.
 • Serdar Berdimyradow – Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy.
 • Mekan Amanlyýew – Türkmenistanyň Magytmguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäher geňeşiniň başlygy.
 • Arslan Täşliýew – Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy.
 • Pygy Baýramdurdyýew – Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory.
 • Döwrangylyç Pürriýew –  Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň başlygy.

Ýene-de okaň

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Türkmenistan bilen Wengriýa bilelikde derman serişdelerini öndürmek isleýär

Ata Watan Eserleri

Teswirle