TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

“Arkadag” topary ilkinji duşuşygyny geçirer

Üçüsi Aşgabat, biri Mary şäherinde geçirilen duşuşyklar bilen futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň täze möwsümine badalga berildi. Olarda «Köpetdag» «Şagadamy», «Altyn asyr» «Nebitçini», «Merw» «Aşgabady», «Ahal» bolsa «Energetigi» kabul etdi. Bu barada “Türkmenistan” gazeti habar berýär. 

Täze möwsümiň açylyş duşuşygy paýtagtymyzdaky «Aşgabat» stadionynda geçirildi. Onda Aşgabadyň «Köpetdag» futbol topary Türkmenbaşy şäheriniň «Şagadamyny» kabul etdi. Ýer eýeleri duşuşygyň 25-nji minutynda Ýazgylyç Gurbanowyň geçiren pökgüsi bilen hasaby açdylar. Bu pökgi «Köpetdagyň» hüjümçisiniň täze möwsümde tapawutlanan ilkinji futbolçy bolmagyna hem getirdi.

«Köpetdag» hasapdaky üstünligini 66-njy minuta çenli gorap bildi. Şol minutda «Şagadam» ýaş futbolçysy Baýram Ataýewiň tapawutlanmagynda hasaby deňledi. Şondan soň ýiti hüjümlerini has ýygylaşdyran «Köpetdag» duşuşygyň esasy wagtynyň tamamlanmagyna 10 minut galanda 11 metrlik jerime urgusyny urmaga hukuk gazandy. Bu urgyny dürs ýerine ýetiren Şiri Annaýew hem toparyna ýeňiş getirdi, hem täze möwsümde jerime urgusyndan dürs peýdalanan ilkinji futbolçy boldy. Duşuşyk «Köpetdagyň» 2:1 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy.

Iki günläp dowam eden tapgyryň ikinji gününde Büzmeýin etrabyndaky 10 müň orunlyk sport toplumynda Balkanabadyň «Nebitçisini» kabul eden «Altyn asyr» günbatar sebitden gelen garşydaşyny ýeňip bilmedi. Iki tarapyň hem hüjümleri netije bermedi. Şeýlelikde, duşuşyk başlanyşy ýaly, ― 0:0 hasabyndaky deňlik bilen tamamlandy.

Möwsümdäki ilkinji duşuşygyny myhmançylykda — Mary şäherinde ýerli «Merw» bilen geçiren «Aşgabat» geçen möwsümiň bürünç medalynyň eýesini 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşykdaky ýeke-täk pökgini 49-njy minutda Söhbet Allanurow 11 metrlik jerime urgusy arkaly geçirdi.

Geçen möwsümiň çempiony «Ahal» täze möwsümde öňünde ýene-de çempionlygy maksat edinip goýan toparlaryň biri. Şu ýyl bassyr ikinji gezek AFK-nyň Çempionlar ligasynda ýurdumyza wekilçilik etjek topar 1-nji tapgyrda Marynyň «Energetik» futbol toparyny 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşykdaky ýeke-täk pökgini 80-nji minutda 18 ýaşly futbolçy Muhammet Esenow geçirdi.

Görnüşi ýaly, möwsümiň birinji tapgyrynda gözüňe ilip duran uly hasaplar ýok. Bu bolsa geçen ýyl aşakdaky orunlary eýelän toparlaryň hem täze möwsüme has güýçli taýýarlyk bilen gelendigini görkezýär.

Çempionat şu gün 2-nji tapgyryň duşuşyklary bilen dowam eder. Bu tapgyrda täze döredilen «Arkadag» futbol topary ilkinji resmi duşuşygyny geçirer.

Ýene-de okaň

Messiniň rekordy, Ronaldo kuboksyz galdy

Messi 43-nji kubogyny gazandy

Messili “PSŽ” topary çempion boldy

Teswirle