TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Arkadag şäheriniň kazyýetiniň başlygy wezipä bellendi

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

Maksat Hojamyradowiç Herräýewi Arkadag şäheriniň kazyýetiniň başlygy wezipesine bellemeli;

Tuwakmämmet Gurbanseýidowiç Gurbanseýidowy Arkadag şäheriniň kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellemeli;

Annajahan Gurbanmyradowna Orazowany Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Arkadag şäheriniň kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti, 
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 12-nji maýy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle