TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Arkadag şäheri Pakistanyň uniwersitetinde tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçisi A.Möwlamowyň Yslamabatdaky COMSATS uniwersitetiniň rektory Prof.Dr.Muhammad Afzal bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda Türkmenistan bilen COMSATS uniwersitetiniň arasynda ylym-bilim ugry boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Pakistan tarapy COMSATS uniwersitetiniň fakultetleri, ylmy işleri we gazanan üstünlikleri barada çykyş etdi.

Türkmen tarapy ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk syýasaty esasynda halkara arenasyna alyp barýan işleri, Türkmenistanyň ykdysady ösüşi we ýaşaýyş-durmuş üpjünçiligi barada gürrüň berdi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda, “akylly” şäher konsepsiýasyndan ugur alnyp gurulýan Arkadag şäheri bilen tanyşdyryldy.

Taraplar iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we bilelikdäki çäreleri geçirmegiň zerurlygy barada ylalaşdylar.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle