TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Arkadag şäheri Malaýziýada tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçisi M.Maşalowyň we Kuala Lumpur şäheriniň häkimi Datuk Seri Mahadi Çe Ngahyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda taraplar Türkmenistan bilen Malaýziýanyň arasynda, şol sanda şäher ösüşi we şäherleşme pudagynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar.

Türkmen tarapy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda, «akylly» şäher konsepsiýasyndan ugur alnyp, Ahal welaýatynyň dolandyryş merkezi bolan Arkadag şäheri barada Kuala Lumpur şäheriniň häkimini we häkimligiň wekillerini giňişleýin tanyşdyrdy we degişli şekiller we maglumatlar bilen malaý tarapy üpjün edildi.

Arkadag şäherinde gurulýan desgalarda ekologiýa taýdan arassa serişdeleriň ulanylýandygy, şeýle hem «akylly» öýleriň hyzmatlaryny uzakdan ulanmaga mümkinçilik berýän häzirki zaman innowasiýa tehnologiýasynyň ornaşdyrylýandygy we ulag pudagynda «akylly» ulgamlary ulanmak bilen baglanyşykly taslamalaryň işlenip düzülendigi aýratyn bellendi.

Malaý tarapy Arkadag şäherindäki infrastrukturalaryň halkara standartlarda ýokary hilde bolmagyna, maglumat tehnologiýalarynyň giňden ulanylýandygyna we daşky gurşawyň goragynyň göz öňünde tutulyp gurulýandygyna ýokary baha berdi. Şeýle hem şähergurluşyk pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge we bu ugurda ýurtlarymyzyň arasynda tejribe alyşmaga gyzyklanma bildirildi.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle