ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri

ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY

 

Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri

 

Ene Ýere gülýakadyr, keşdedir,

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

Bagty çüwen türkmen bagty keşt eder:

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

 

Munda bir-birege dogan, aşnadyr,

Agzybir halk, kalpda Watan yşgydyr.

Saza girip aýdym bolan goşgudyr:

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

 

Geçmişden, geljekden sünnä örülen,

Dünýe içre özi dünýä öwrülen.

Hak ýalkasa halkyň bagty gör neneň:

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

 

Sanly bilim – tehnologiýa zolagy,

Kiberhowpsuzlygy, üpjün goragy.

Külterleýäs ösüşiň ak ýoluny:

Arkadag şäheri – bagtyň şäheri.

 

Arzuwlaryň hasyl bolýan ülkesi,

Bezär goýnun çagalaryň gülküsi.

Gadymy Ahalyň täze ülňüsi:

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

 

Bedewleriň ganat kibi toýnagy,

Bezär bagşy, ozanlary toýlary.

Jennedi küýsemez mollatorgaýy:

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

 

Medeniýet, sungat gül açýar munda,

Ylym-bilim bagty gulaçlar munda,

Toýumyz toýlara ulaşýar munda:

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

 

Munda Arkadagyň halka yşky bar,

Asly nurdan halkyň ýalkanyşy bar.

Bak, täze eýýamyň Galkynyşy bar:

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

 

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” –

Ynamdan, ylhamly kalbymyz joşýar.

Bagtly nesil bagtly geljegi buşlar:

Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri.

 

 

Süleýman HAÝDAROW,

Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.

Ýene-de okaň

“Arkadag şäheri-ylham gözbaşy”

Arkadag şäherim bar

Buýsanç

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheri – bagtyň säheri

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheri.

Arkadag şäheri