DÜNÝÄ

“Arçabil” myhmanhanasynda halkara media forumy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky “Arçabil” myhmanhanasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan halkara media forumy geçirildi. Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň gurnan halkara media forumyna “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň döredijilik topary hem çagyryldy.

Halkara foruma habar agentlikleriniň we ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýurdumyzda akkreditlenen daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekilleri, “Bolşoý Aziýa” teleýaýlymynyň baş müdiri, Russiýa Federasiýasynyň, Beýik Britaniýanyň, Malaýziýanyň, Ýaponiýanyň, Türkiýe Respublikasynyň we Belarusyň teleradiokompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy.

Forumda edilen çykyşlarda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerine syn berildi. ŞEýle hem häzirki döwürde metbugat ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge degişli ugurlar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Halkara forumyň çäklerinde Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň wekilleri bilen daşary ýurtly metbugat gulluklarynyň wekilleriniň arasynda ikiçäk duşuşyklar geçirildi.

Media ulgamynda hyzmatdaşlygyň ara alnyp maslahatlaşylan forumynda “Belarus 24”, “Russia Today” halkara teleýaýlymy, ABU we beýleki teleradioýaýlymlaryň wekilleri bilen duşuşyk guraldy.

Duşuşyga gatnaşyjylar şeýle ýokary derejedäki foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilikler üçin hoşallygyny bildirdiler.

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler