TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Arassa eller — sagdynlygyň baş şerti

  • Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi ýokanç keselleriň öňüni almakda uly ähmiýete eýedir.
  • Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak üçin her bir adam, ylaýta-da, çagalar arassaçylyk düzgünlerbedeini berjaý etmeli.
  • Dürli oýnawaçlary oýnanyňyzdan soň, sabyn bilen elleriňizi ýuwmalydyr.
  • Her gezek daşardan geleniňizde, naharlanmazdan öň we soň elleriňizi sabynlap ýuwmagy endik edinmeli.
  • Beden arassalygyny berjaý etmegiň düzgünleri çaga terbiýesinde uly orun eýeleýär.
  • Nahar taýýarlanmazdan, çagany naharlamazdan we nahar edinmezden öň maşgala agzalarynyň ählisi sabyn bilen ellerini ýuwmalydyr.
  • Elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmagy endik edinmeli.

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle