TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Apple Watch” sagadynyñ täze funksiýasy

“Apple Watch” sagady geljekde ulanyjynyñ saglygyny ýagny psihiki hüjümlerini we dürli saglyk ýagdaýlaryny peselmegini ulanyja duýdurar. Şeýle hem “Apple Watch” ulanyjynyñ diñe fiziki ýagdaýyny däl, psihiki ýagdaýyny anyklar. Bu funksiýany ulanmak üçin emeli akyl ýetiriş sistemasy we pulsoksimetr enjamy ornaşdyrylar, bu bolsa gandaky kislorodyñ nähili derejedigini anyklar. Güýzde çykmagyna garaşylýan “Apple Watch Series 6” sagadynda bu funksiýanyñ ýerleşdirilmegine hem uly sabyrsyzlyk bilen garaşylýar. Netijede sagat ulanyjynyñ birahatlyk we organizmde döreýän içki birahatlyk (stress) anyklap biler we ulanyja duýdurar. Şeýle hem bu sagat birahatlyk we organizmde döreýän içki birahatlyk ýagdýalaryndan çykmak ýaly kömeklerini we maslahatlaryny ulanyja hödürlär.

Ýene-de okaň

Arkadag şäherine 123 belgili ulgam ornaşdyryldy

Dubaý ýerde “Aýa” meňzeş myhmanhana gurýar

Ilkinji sürüjisiz awtobus Şotlandiýada ýola goýuldy

Teswirle