TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

“Apple” markasy we önümleri baradaky her täze maglumatlar tehnologiýa höwesjeňlerini we markanyň muşdaklaryny tolgundyrýar. Bu gezek i harpynyň “iPhone”, “iMac”, “iPod” ýaly meşhur markanyň önümlerindäki manysy gün tertibine geldi.

Stiw Jobs, Stiw Wozniak, Ronald Waýne tarapyndan döredilen we Stiw Jobsuň ýolbaşçylygynda önümleri öndürmegi hem-de ösdürmegi dowam etdirýän “Apple”, ulanyjylarynyň göwnünden turýan marka öwrüldi.

Aslynda, “iPhone”-daky ‘i’ harpy diňe bir telefonyň adyndaky adaty harp däl, Bu Stiw Jobs üçin bäş sany aýratyn many hem berýär.

2007-nji ýylda işe girizileli bäri “iPhone” häzirki zaman üçin öwrülişik tehnologiýalarynyň biri hökmünde garaldy. “iPhone” ilkinji gezek çykanda “Apple” şereketiniň eýýäm “i” harpy bilen başlanan birnäçe önümi bardy. Şonuň üçin adamlar i harpy bilen başlanan täze önüme gaty geň galmadylar.

Şeýle-de bolsa, “iPhone”-daky “i” harpynyň hakykatdanam “Apple”-iň meşhur baş direktory Stiw Jobsyň ölmezinden ozal beren gizlin manysy barlygy ýüze çykdy. 1998-nji ýylda Jobs “i” harpynyň kompaniýanyň filosofiýasy bilen baglanyşykly bäş dürli sözi aňladýandygyny aýtdy. Ol sözler internet, şahsy (individual), öwretmek (instruct), habar bermek (inform) we ylham bermek (inspire).

“i” ilkinji gezek 1998-nji ýylda “iMac” bilen tanyşdyryldy we Stiw Jobs önümiň internete girmek üçin kompýuter ulanmak isleýän adamlara gönükdirilendigini düşündirdi.

“iPhone”-daky “i” dizaýn pelsepesini alamatlandyrýan “Apple” şereketiniň syrly nyşanlaryndan diňe biridir.

Ýene-de okaň

Ýeke gezeklik zarýad bilen 250 km uçan taksi

“Xiaomi” 5 minutda 100% zarýad berer

Günorta Koreýa 2028-nji ýylda 6G-e geçmegi meýilleşdirýär

Teswirle