TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Apple” kompaniýasynyň täze gulaklygy

Köplenç türgenler we oýunçylar tarapyndan ulanylýan aýlawly gulaklyklar, soňky döwürde gaty meşhur boldy. “Apple” kompaniýasy özüniň şeýle görnüşli gulaklygyny çykarjakdygy barada habar beripdi. Şonuň bilen “Apple” kompaniýasy resmi web sahypasynda “AirPods Max” atly ilkinji simsiz, aýlawly gulaklygyny hödürledi. Dürli kelle göwrümlerine gabat gelýän bu gulaklyk, ajaýyp sesi ulanyjynyň gulagyna berer. Kellä geýilýän gulaklygyň ýokarky bölegi kellä dem almaga mümkinçilik berýär. Bu gulaklyk ýumşak duýgur material bilen örtülen poslamaýan polatdan ýasalypdyr.

“AirPods Max” gulaklygy “Digital Crown” mehanizminiň üsti bilen sesiň belentligini sazlap, telefon jaňlaryna jogap berip bolar. Ýokary hilli sesi, önümçilikde öňdebaryjy ses çykarmak tehnologiýasy bilen birleşdirýär. Şemally şertlerde güýçli mikrofonlar arkaly telefon jaňlaryny wagtynda sesi aýdyň eşidip bolar. “Apple” tarapyndan berlen maglumata görä, täze çykan gulaklyklar “iPhone” ýa-da “iPad” enjamlaryna çalt biriger. “AirPods Max” gulaklygy bir gezek berlen zarýad bilen 20 sagatlap işläp bilýär. Bary-ýogy 5 minudyň içinde gulaklyk doly zarýad alýar. Şeýle hem kompaniýanyň bellemegine görä, bu gulaklyk “Bluetooth” arkaly beýleki enjamlara birikmek arkaly aýdym diňlemek üçin ulanmak hem bolar. “AirPods Max” gulaklygy: çal, kümüş, ýaşyl, asman gök, gülgüne reňklerinde, 15-nji dekabrdan satuwa çykarylar.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle