“Apple” kompaniýasynyň girdejisi

“Apple” kompaniýasy 2020-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda tamamlanan dördünji çärýeginiň maliýe bölüminiň hasabatyny çykardy. Bu wagt aralykda kompaniýa umumylykda 64.689 milliard dollar girdeji gazandy we bu netije dördünji çärýegiň iň gowy görkezijisi diýip hasaplanyldy. Geçen ýyl bilen deňeşdirilende, geçen ýyl kompaniýa 64.040 milliard dollar girdeji gazanypdy. Bu hasabaty taýýarlan hünärmenler girdejiniň 59% göterimi halkara satuwyndan gelendigini belleýärler. Kompaniýanyň amal girdejisi 14,775 milliard dollar, arassa girdeji bolsa 12,673 milliard dollara barabar boldy. Şol bir wagtda kompaniýanyň ýyllyk girdejisini hem yglan etdiler. Ýylyň amal girdejisi 66,288 milliard dollar, arassa girdejisi 57,411 milliard, jemi 274,515 milliard dollar boldy.

“Alphabet” kompaniýasynyň girdejisi

“Google” kompaniýa eýe bolan Amerikan korporasiýasynyň “Alphabet” kompaniýanyň maliýe hasabatlaryna görä, 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde geçen ýyl bilen deňeşdirilende 14 % göterim artdy diýip, “TASS” metbugaty habar berýär. 30-njy sentýabrda tamamlanan üç aýlyk döwürde kompaniýanyň girdejisi 46,1 milliard dollar barabar boldy. Korporasiýanyň 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde arassa girdejisi 11,2 milliard dollara çenli ýokarlandy.

“Facebook” sosial ulgamynyň girdeijisi

Sosial ulgamy “Facebook”-yň girdejisi, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 2020-nji ýylyň üçünji çärýeginde 22% göterim artdy diýip, “TASS” metbugaty habar berýär. 30-njy sentýabrda tamamlanan üç aýyň dowamynda “Facebook”-yň girdejisi geçen ýylyň üçünji çärýeginde 17,652 milliard dollar artyp, umumylykda 21,470 milliard dollara barabar boldy. Şol döwürde arassa girdeji 7,185 milliard dollardan, 8.040 milliard dollara çenli, ýagny göterim babatda aýdanymyzda 12% göterim ýokarlandy. “Facebook” girdejileriniň hemmesini diýen ýaly – 21,221 milliard dollar öz platformalaryndaky mahabatdan gazanypdyr. Sosial ulgamda gündelik ulanyjylaryň sany 1,82 milliard bolup, 2019-njy ýylyň üçünji çärýegine deňeşdirilende 12% göterim ýokarlandy.

 

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar