BIZNES

«Apple» kompaniýasy ulanyjylara mugt hyzmatlar hödürledi

Ýakynda «Apple» kompaniýasynyň akylly telefonlaryny ulanyjylaryna hoş habar gelip gowuşdy. Kompaniýanyň ýolbaşçylary ulanyjylaryň wagtlaryny oňat geçirmekleri, rahat dynç almaklaryny doly üpjün etmek maksady bilen «Apple TV Plus» tölegsiz hyzmatyny hödürledi. Bu hyzmat gündelik belli bir ölçeg bilen tölegsiz şekilde ulanyjylara hyzmat edýär. Onda häzirlikçe meşhur filmler, talantly alyp baryjylaryň gepleşikleri ýerleşdirilen. Kompaniýanyň hünärmenleri bu hyzmatyň gerimini giňeltmegi maksat edinýärler. Bulardan başga-da kompaniýanyň agzybir işgärleri ýene-de şunuň ýaly tölegsiz hyzmatlary ulanyjylara ýetirmegiň ugrunda zähmet çekýärler.

Ýene-de okaň

Bütindünýä bankynyň wekiliýeti Türkmenistandaky ýyladyşhanalara baryp gördi

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan üstaşyr ýük daşamak üçin rugsatnamalary ýatyrmagy maslahatlaşýar

Türkmenistan Täjigistanda Söwda öýüni açmagy meýilleşdirýär

Owgan işewürleri Aşgabatda senagat we eksport mümkinçiliklerini görkezer

Türkmen-hytaý söwda gatnaşyklary maslahatlaşdylar

Ata Watan Eserleri

Owgan işewürleri Türkmenbaşy halkara portunyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar